Publicerad: 29 mars 2019

Brukarundersökning IFO 2016

Under hösten 2016 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för tredje året i rad. Resultaten finns tillgängliga i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Totalt var det drygt 8 500 svarande från 78 kommuner runtom i landet.

Brukarundersökningen avser att mäta fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Nytt för undersökningen 2016 var att det lades
till en fråga om hur nöjd brukaren är med stödet och att enkäten översattes till fler språk. Det var även första året som det var möjligt att särskilja ensamkommande ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Deltagande och svar i undersökningen

78 kommuner deltog i undersökningen inom följande verksamhetsområden:

 • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  - vårdnadshavare
  - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård.

Totalt var det 8 576 svar för de sex olika enkäterna. Observera att en person kan ha varit aktuell inom flera verksamheter samtidigt och därmed ha svarat på flera enkäter, till exempel både för ekonomiskt bistånd och missbruksvård. Antal enskilda personer som deltog i undersökningen var alltså troligen något lägre än antalet svar.

Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 4 553 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 556 svar.

Resultat

Resultaten från undersökningen finns publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. Ett av nyckeltalen från undersökningen används också som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

Några resultat i korthet

 • Enkäterna för ekonomiskt bistånd och vårdnadshavare inom den sociala barn- och ungdomsvården hade flest antal svarande
 • 85 procent av de svarande var sammantaget nöjda med stödet de får från socialtjänsten i kommunen (hela IFO)
 • 75 procent ansåg att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten
 • Det var nästan dubbelt så många ensamkommande ungdomar som svarade på undersökningen jämfört med andra ungdomar (1 002 svarande respektive 556 svarande)
 • Missbruks- och beroendevården hade genomgående ett bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena i undersökningen.

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för de olika enkäterna och verksamhetsområdena i undersökningen. Staplarna visar det sammantagna positiva resultatet för varje fråga.

Brukarundersökning IFO resultatdiagram (PDF, nytt fönster)

Enkätfrågor 2016

Enkätfrågor IFO 2016 på svenska (word, nytt fönster)

Enkäten fanns tillgänglig på åtta språk: svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!