Publicerad: 27 april 2020

Tidigare brukarundersökningar

Flera kommuner har genom åren genomfört egna brukarundersökningar för att förbättra verksamheterna. Det har dock saknats möjlighet att jämföra resultaten med andra kommuner. I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har därför behovet av nationella brukarundersökningar lyfts.

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tillsammans med kommunrepresentanter utvecklat en gemensam nationell brukarundersökning för individ- och familjeomsorg. En pilotundersökning genomfördes 2014 och undersökningen har därefter genomförts årligen. Sedan undersökningen 2016 finns resultaten tillgängliga i webbtjänsten Kolada.

Webbtjänsten Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

2019

Brukarundersökning 2019

Deltagandet var återigen störst inom ekonomiskt bistånd, med 8 233 svarande och minst för ensamkommande unga, med 387 svarande.

Majoriteten av brukarna som deltagit i undersökningen är nöjda med kontakten och bemötandet med individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning. Ett utvecklingsområde som finns för alla verksamhetsområden och målgrupper är möjligheten att påverka den hjälp man får.

2018

Brukarundersökning 2018

Över 14 000 svar kom in från 135 kommuner. Deltagandet var återigen störst inom ekonomiskt bistånd, med 7 221 svarande, och minst för ensamkommande ungdomar, med 652 svar.

Nytt för undersökningen 2018 var att SKL erbjöd de kommuner som ville att använda ett gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen. Av de deltagande kommunerna var det 41 som använde SKL:s webbenkätverktyg och 94 som genomförde undersökningen via pappersenkät eller med eget webbenkätverktyg.

2017

Brukarundersökning 2017

Totalt var det över 10 000 svarande från 87 kommuner runtom i landet. Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 5 644 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 664 svar.

En jämförelse av resultaten mellan 2016 och 2017 visar att de överlag, sammantaget på nationell nivå, är relativt stabila mellan åren. När det gäller hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren, är resultatet 2017 genomgående bättre för samtliga verksamhetsområden och målgrupper än 2016.

2016

Brukarundersökning 2016

Under 2016 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg (IFO) för tredje året i rad. Nytt för undersökningen 2016 var att det lades till en fråga om hur nöjd brukaren är med stödet och att enkäten översattes till fler språk. Det var även första året som det var möjligt att särskilja ensamkommande ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

2015

Brukarundersökning 2015

Den nationella brukarundersökningen genomfördes 2015 i en utvärderad och förbättrad form. En ny fråga lades om tillgänglighet till socialsekreteraren och enkäten översattes till fler språk. Vidare erbjöds möjligheten att genomföra brukarundersökningen via webben med SKL:s enkätverktyg Survey Generator. Resultatet för en av frågorna har publicerats i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

2014

Pilotundersökning 2014

I november 2014 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för första gången. Det var en pilotundersökning med ett trettiotal deltagande kommuner.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!