Publicerad: 28 april 2020

Tidigare brukarundersökningar

Här finns resultaten från tidigare brukarundersökningar inom funktionshinderområdet.

2019

Resultat brukarundersökning 2019, Kolada (nytt fönster)

Några resultat i korthet

  • Undersökningen visar att de flesta av brukarna är positiva till det stöd de får och känner sig trygga i sitt boende.
  • Liksom tidigare år känner sig kvinnor i större utsträckning än män otrygga eller rädda. Detta gäller framför allt i boenden inom socialpsykiatrin och servicebostad enligt LSS. 61 procent av kvinnorna i bostad med särskild service (SoL) känner sig trygga med personalen, jämfört med 74 procent av männen i samma grupp.
  • Män som har personlig assistans är över lag mest positiva till sitt stöd. 94 procent av dem tycker att de alltid får den hjälp de vill ha. För kvinnor rör de mest positiva svaren om personalen bryr sig om en inom boendestöd, där 92 procent svarar att så är fallet.

2018

Resultat brukarundersökning 2018, Kolada (nytt fönster)

Några resultat i korthet

  • Merparten av brukarna trivs med det stöd de får
  • En ny fråga i årets undersökning var om brukarna upplever att personalen förstår vad de säger. De lägsta resultaten återfinns hos brukare i LSS- och SoL-boenden (mellan 61 och 73 procent)
  • I jämförelse med resultaten från föregående års undersökning är det överlag små förändringar.

2017

Resultat brukarundersökning 2017 (PDF, nytt fönster)

Fyra kvalitetsområden mättes i undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

Några resultat i korthet

  • Till stor del är resultaten positiva, bland annat säger 91 procent av brukarna med boendestöd enligt socialtjänstlagen. De tycker att personalen bryr sig om dem.
  • 86 procent av brukarna med personlig assistans tycker att de får den hjälp de behöver.
  • Män känner sig överlag mer trygga i LSS- och SoL (socialtjänstlagen)-boenden.
  • 102 kommuner har genomfört undersökningen (76 kommuner 2016).

Resultaten finns också publicerade i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

2016

Brukarundersökning 2016

2016 års nationella brukarundersökning funktionshinder riktade sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!