Publicerad: 23 april 2020

Frågor och svar

Här finns frågor och svar om brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.

Vad kostar det att vara med?

 • Att delta i 2018 års nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet kostar 2 000 kronor per kommun/privat aktör för ett slutkonto, för att använda webbenkätverktyget Pict-O-Stat NM. Därefter kostar det 30 kronor per påbörjad session.

Vi har bytt huvudkontaktperson i vår kommun, hur gör vi då?

 • När det är dags att skapa konton för i år meddelar ni Neonova att ni är ny huvudkontaktperson.

Kan man ha flera huvudkontaktpersoner i samma kommun eller företag/organisation?

 • Nej, bara en är ansvarig kontaktperson gentemot Neonova, men flera personer kan ha
  inloggningsuppgifter till systemet.

Vi vet att vi kommer att genomföra brukarundersökningen i höst, kan man öppna ett användarkonto redan nu innan sommaren?

 • Tyvärr inte. Neonova genomför förändringar och förbättringar i systemet under hela sommaren. Konton kan därför inte öppnas förrän den 14 augusti och framåt. Ni kan dock
  förbereda genomförandet av undersökningen ändå.

Det finns brukare i vår verksamhet som inte kan svara på frågorna ens med hjälpmedel eller stöd från frågeassistent. Kan vi be gode män eller personal att hjälpa dem att svara eller svara åt dem?

 • Nej. Eftersom det är brukarnas svar som är det viktiga i denna undersökning är det inte lämpligt att företrädare eller personal i brukarens direkta närhet hjälper till att svara. Då blir inte resultaten jämförbara. Vill man veta vad företrädare tycker är det bättre att skicka en separat enkät till dem.
 • Ofta är det fler brukare än man tror som kan svara på enkäten med hjälp av goda förberedelser, information, träning, hjälpmedel eller stöd från frågeassistenter.

Vi vill lägga till egna frågor, kan vi göra det?

 • Ja, om ni har ett abonnemang hos Neonova på Pict-O-Stat Premium kan ni lägga till egna
  frågor. Tänk dock på att inte lägga till för många frågor.

Vi har privata utförare i vår kommun/vi är en privat utförare som vill göra undersökningen i våra verksamheter. Hur ska vi tänka?

 • Det är bra om ni kommer överens mellan kommuner som är huvudmän/beställare, och privata aktörer, som är utförare/anordnare, om vem som gör vad så att ni undviker dubbelarbete, otydlighet och att brukarna får samma enkät flera gånger från olika aktörer.

Vi vill genomföra undersökningen på papper i stället. Kan man scanna in svaren?

 • SKL/Neonova har inga resurser att bistå med det i dagsläget, så om ni genomför undersökningen på papper behöver någon mata in svaren enkät för enkät manuellt.

Vi vill kunna genomföra undersökningen löpande under året. Kan vi göra det i stället?

 • Med Pict-O-Stat Premium kan man göra enkäter och ställa frågor när man vill under året, men för att kunna få nationella resultat och möjlighet att jämföra sig med andra över tid måste undersökningen 2017 göras under september-oktober.

Hur kan vi börja förbereda oss för undersökningen på bästa sätt?

 • Planera hur genomförandet ska gå till, utse personer som ska vara frågeassistenter och
  informera dem om uppdraget. Låt brukarna träna på begrepp och pictogram, som till exempel ”bestämma”, ”bry sig om” och ”ibland” samt låt dem prova att använda Pict-O-Stat på läsplatta, dator eller mobil som sedan ska användas i undersökningen.

Kan vi som kommun se resultaten hos privata utförare i vår kommun?

 • Ja, beroende på hur enheterna benämns kan kommunala utförare se resultat för sina privata utförare, förutsatt att fler än fem har svarat.

I flera av våra gruppbostäder bor bara fem brukare varav en eller två kanske inte kan svara. Hur gör vi då för att få ett resultat?

 • Ett sätt att få resultat på enhets-/verksamhetsnivå är att gruppera till exempel flera gruppbostäder tillsammans som en enheter, till exempel utifrån läge eller gemensam chef.

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!