Publicerad: 21 november 2019

Öppna jämförelser 2019: social barn- och ungdomsvård

I årets rapport finns också resultat om brukarnas inflytande. Här hittar du även uppdaterad information om årets jämförbara indikatorer för placerade barns hälsa och skolgång.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Uppdatering 21 november 2019: Registerindikatorer för placerade barns utbildningsnivå och hälsa

Nu har årets jämförbara indikatorer för placerade barns utbildningsnivå och hälsa publicerats. Även i år visar resultatet att placerade barn har lägre utbildningsnivå och sämre hälsa än andra barn, vilket därmed är fortsatta förbättringsområden. Det har dock skett en förbättring jämfört med tidigare år, då resultatet visar att det är fler placerade barn som fullföljt grundskolan.

Registerindikatorer för placerade barns utbildningsnivå och hälsa

Några resultat från årets jämförelser

 • I över 90 procent av kommunerna har handläggare som utreder barn som utsatts för/bevittnat våld fått fortbildning om våld i nära relationer det senare året, vilket är en fortsatt ökning från tidigare år.
 • Drygt hälften av kommunerna har en aktuell rutin för information om samordnad individuell plan.
 • Nytt för i år är indikatorer om huruvida enskildas uppfattning använts till att utveckla myndighetsutövning och utförarverksamheter inom den sociala barn- och ungdomsvården. För myndighetsutövningen är det nästan 40 procent av kommunerna som svarat att de använt resultaten av enskildas uppfattning för att utveckla verksamheten. Motsvarande hos utförare är 26 procent.
 • I år finns även nya indikatorer om andelen barn som haft möjlighet att vara delaktiga i utredningen. Resultatet redovisas dock endast på kommunnivå, och inte på riks- eller länsnivå, eftersom det endast är ett fåtal kommuner som har kunnat lämna dessa uppgifter.

Förbättringsområden

 • Liksom tidigare år visar resultatet på att systematisk uppföljning är ett fortsatt viktigt och stort utvecklingsområde. 12 procent av kommuner har sammanställt resultat av uppföljning i enskilda ärenden på gruppnivå och använt resultatet för att utveckla verksamheten inom dygnsvården, vilket är en ökning från tidigare år.
 • Inom öppenvården ligger resultatet på samma nivå som förra året (15 procent). Det är också fler kommuner som använt resultat med ett könsperspektiv.
 • Det är fortfarande mycket få kommuner (17 stycken) som uppger att de, med stöd av sina verksamhetssystem och utan extra kostnad eller orimligt stor arbetsinsats, har förutsättningar att följa upp andelen barn som haft möjlighet att vara delaktiga i utredningen. Resultat visas endast för kommunnivå, och varken på riks- eller länsnivå, eftersom bortfallet för frågorna om barns delaktighet är större än 20 procent.

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Social barn- och ungdomsvård (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning, dock senast vecka 25. Fördröjningen beror på att data behöver granskas innan publicering.

Stöd att arbeta med resultaten

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKL:s webbutik

Stöd att arbeta med systematisk uppföljning

Sedan 2014 erbjuder SKL och RKA intresserade kommuner att genomföra nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten, där ungdomar och vårdnadshavare inom social barn- och ungdomsvård är två av målgrupperna.

Undersökningsperioden är september-oktober, och resultatet publiceras i databasen Kolada. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning. Se länken nedan för mer information och anmälan till undersökningen 2019.

Den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO)

Under två års tid har SKL tillsammans med ett antal kommuner bedrivit utvecklingsprojektet Webbkollen Barn och unga för att komma igång med individbaserad systematisk uppföljning och pröva hur ett antal variabler för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerade i praktiken. Projektet avslutades i januari 2018. Erfarenheter och lärdomar från projektet redovisas i en slutrapport.

Slutrapporten Webbkollen Barn och unga, SKL:s webbutik

Utbildning i systematisk uppföljning

SKL arbetar sedan några år aktivt med att stötta kommuner med individbaserad systematisk uppföljning och kunskapsutveckling, bland annat genom nationella och regionala utbildningar.

I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar, den 18 september och 4 december.

Information och anmälan till utbildningen

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
 • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mikael Mattsson Flink
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!