Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser 2020: social barn- och ungdomsvård

Andelen handläggare med socionomexamen och erfarenheter är generellt större än förra året. Likaså är det fler kommuner som ger fortbildning om våld i nära relationer. Detta prioriterades av nästan alla kommuner.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Några resultat från årets jämförelser

 • I 94 procent av kommunerna fick handläggare fortbildning om våld i nära relationer det senaste året. Det är en ökning från 91 procent året innan.
 • Andelen anställda handläggare som har socionomexamen och minst ett, tre respektive fem års erfarenhet av barnutredningar ökade jämfört med året innan. Andelen är nu uppe på 78, 64 respektive 38 procent.
 • Det område där den största ökningen skett (+ 6 procentenheter) jämfört med året innan, avser andelen kommuner där den sociala barn- och ungdomsvården har en beslutad överenskommelse om samverkan i enskilda ärenden med polisen. Andelen ligger nu på 42 procent.
 • Andelen kommuner som uppger att de har en socialjour med socionomutbildad personal all tid utanför kontorstid året runt ökade från 87 till 89 procent.

Andra områden som, precis som förra året, visar goda resultat är exempelvis användandet av:

 • manualbaserade stödgruppsverksamheter för barn och unga i familjer med psykosocial problematik (78 procent)
 • standardiserade bedömningsmetoder vid utredning av barn och unga med missbruk och/eller andra sociala problem (70 procent) samt
 • bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna (76 procent).

Förbättringsområden

 • De förbättringsområden som identifierades 2019 kvarstår. Det handlar t ex om användningen av resultat från systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling. Även andelen kommuner med en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling ligger på en relativt låg nivå (15 procent).

Stöd i arbete med systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

 • De resultat som minskat mest jämfört med förra året gäller erbjudande av utbildningen "Ett hem att växa i" till familjehem (-5 procentenheter).

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Social barn- och ungdomsvård (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för social barn- och ungdomsvård besvarades av 95 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.

  Läs vidare

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset