Publicerad: 5 november 2019

Öppna jämförelser 2019: missbruks- och beroendevård

Resultaten visar på en positiv utveckling för stöd till närstående. Andelen kommuner som erbjuder stödprogram för närstående är 63 procent 2019 jämfört med 37 procent 2018 - med förbehåll för att metoden CRAFT inkluderats i årets mätning och inte funnits med tidigare år.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Några resultat från årets jämförelser

 • Andelen kommuner som använder den standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka om en vuxen utsatts för våld har successivt ökat sedan indikatorn infördes, från 74 procent 2017 till 84 procent 2019.
 • Andelen kommuner med en aktuell rutin för personalens agerande vid indikation på att en vuxen utsatts för våld är 55 procent 2019, vilket är samma nivå som föregående år.
 • En ny indikator visar att 93 procent av kommunerna erbjuder minst en manualbaserad insats förutom återfallsprevention.

Förbättringsområden

 • Flera av indikatorerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, där en försämring av resultaten skett inom flera områden. Resultaten pekar på att implementeringen av de nationella riktlinjerna är ett utvecklingsområde.
 • Den interna samordningen i enskilda ärenden har minskat något inom flera verksamhetsområden. Lägst är samordningen med äldreomsorg och LSS. Andelen kommuner som anger att de har en aktuell överenskommelse kring samverkan med regionen är 47 procent, vilket innebär en nedåtgående trend jämfört med tidigare mätningar.
 • Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling har i årets mätning minskat något. Området utgör liksom tidigare ett generellt utvecklingsområde för socialtjänsten. SKL arbetar sedan några år aktivt med att stötta kommuner med individbaserad systematisk uppföljning och kunskapsutveckling, bland annat genom nationella och regionala utbildningar.

Mer information och anmälan till höstens utbildning i systematisk uppföljning

Handlingsplan för missbruk och beroende

SKL:s styrelse beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29 år, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Handlingsplanen omfattar flera av de utvecklingsområden som lyfts fram utifrån resultatet i årets öppna jämförelser och kan tillsammans med de kunskapsstöd som tagit fram användas som stöd i utvecklingsarbetet.

SKL:s arbete med missbruks- och beroendefrågor samt kunskapsunderlag

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Missbruk och beroende (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning, dock senast vecka 25. Fördröjningen beror på att data behöver granskas innan publicering.

Stöd att arbeta med resultaten

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKL:s webbutik

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
 • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Zophia Mellgren
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!