Publicerad: 24 mars 2020

Öppna jämförelser: kommunal hälso- och sjukvård 2019

Resultaten av Öppna jämförelser Kommunal hälso- och sjukvård 2019 visar en förbättring jämfört med förra året. Drygt hälften av kommunerna kan erbjuda multiprofessionella demensteam.

Öppna jämförelser Kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen

För första gången presenteras den kommunala hälso- och sjukvården som en egen öppen jämförelse med totalt sju indikatorer. Resultaten är delvis jämförbara över tid.

Den kommunala hälso- och sjukvården växer. Drygt 400 000 invånare får vård från den kommunfinansierade hälso- och sjukvården, där en majoritet av patienterna är över 65 år. Kommunal hälso- och sjukvård finns både i ordinärt och särskilt boende.

Ingen undersökning görs 2020

Undersökningen kommer inte att genomföra år 2020.

Några resultat från årets jämförelser

Socialstyrelsen presenterar resultat för sju indikatorer som bygger på uppgifter från kommunenkäten som skickades till kommunerna under februari-mars 2019. Tre av indikatorerna är nya eller kan inte jämföras med föregående år. Här presenteras delar av resultatet:

Vård och omsorg vid demenssjukdom

 • Nästan hälften av kommunerna, 49 procent, har styrdokument beslutade på nämndnivå när det gäller möjligheten att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg till personer med demenssjukdom, enligt Socialstyrelsens modell för samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 • Över hälften av kommunerna (54 procent) kan vid demenssjukdom erbjuda stöd av ett multiprofessionellt demensteam inom någon av de olika boendeformerna. Detta är en förbättring med 13 procentenheter jämfört med 2018.

Vård och omsorg vid diabetes

 • En fjärdedel (23 procent) av kommunerna har styrdokument beslutade på nämndnivå när det gäller möjligheten att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg till personer med diabetes, enligt Socialstyrelsens modell för samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 • Var tredje kommun (32 procent) har inom alla boendeformer rutiner för att erbjuda enkel fotundersökning i syfte att förebygga allvarliga fotproblem. Det är en förbättring med cirka 10 procentenheter jämfört med förra året.

Vård och omsorg vid blåsdysfunktion

 • Drygt en fjärdedel (26 procent) av kommunerna har styrdokument beslutade på nämndnivå när det gäller möjligheten att erbjuda en sammanhållen vård och omsorg till personer med blåsdysfunktion, enligt Socialstyrelsens modell för samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Något färre kommuner (24 procent) svarar att de har rutiner för att erbjuda en basal utredning om blåsdysfunktion.

Förbättringsområden

 • Indikatorerna för den kommunala hälso- och sjukvården belyser förutsättningar för kvalitet, och inte nödvändigtvis kvaliteten på själva hälso- och sjukvårdsinsatsen. Rutiner och lokala riktlinjer är en viktig del av verksamhetens kvalitetsledningssystem. Det är också viktiga beståndsdelar för en god och jämlik vård. Den kommunala hälso- och sjukvården har flera områden att förbättra.
 • Det är viktigt att den ledande nivån skapar förutsättningar för chefer och medarbetare i den kommunala hälso- och sjukvården att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Det lokala kvalitetsledningssystemet är en stödjande struktur för alla besluts- och organisationsnivåer.
 • Inom ramen för partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård - mellan Socialstyrelsen, SKR och de regionala stöd- och samverkansstrukturerna - har Socialstyrelsen påbörjat ett arbete med att förbättra det nationella stödet till den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens förstudie (PDF, nytt fönster)

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Se din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Kommunal hälso- och sjukvård (nytt fönster)

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
 • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Birgitta Fagervall-Yttling
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!