Publicerad 8 april 2021

Öppna jämförelser 2020: stöd till personer med funktions­nedsättning - socialpsykiatri

Fler kommuner uppger att de använder enskildas uppfattning till att utveckla verksamheter inom socialpsykiatrin. Fler kommuner har också interna rutiner för samordning mellan verksamhetsområden i socialtjänsten.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Några resultat från årets jämförelser

  • Hälften av kommunerna (50 procent) har haft minst en person med biståndsbeslutad sysselsättningsinsats som istället har fått ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden det senaste året.
  • 52 procent av kommunerna uppger att de använder enskildas uppfattning för att utveckla verksamheten, jämfört med 46 procent 2019, då indikatorn var ny.
  • Användandet av standardiserade bedömningsmetoder fortsätter att öka. Allt fler kommuner använder såväl FREDA som AUDIT och DUDIT. FREDA används för att upptäcka våldsutsatthet och AUDIT och DUDIT för att upptäcka riskfylld alkohol- och narkotikakonsumtion.
  • Den interna samordningen har ökat mellan socialpsykiatrin och alla de verksamhetsområden som ingår i mätningen, det vill säga social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, LSS-verksamheter och äldreomsorg. Störst förbättring har skett i samordningen med LSS-verksamheter och äldreomsorg.

Förbättringsområden

  • Liksom tidigare år är det få kommuner (8 procent) som uppger att de använt resultat från systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling. En dryg fjärdedel av kommunerna (27 procent) har dock använt IBIC som stöd vid uppföljning av alla beslutade insatser inom socialpsykiatrin – en ökning med 11 procent sedan 2019. Stöd för individbaserad systematisk uppföljning kopplat till IBIC föreslås utvecklas inom ramen för Partnerskapet för kunskapsstyrning i socialtjänsten under 2021.

Stöd i arbete med systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

  • Färre kommuner använder sig av metoderna IPS-Supported Employment och Ett självständigt liv, ESL. 44 procent uppger att de använder ESL och 38 procent IPS, vilket är en försämring med några procentenheter sedan förra året.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Funktionsnedsättning socialpsykiatri (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Brukarundersökning funktionshinder 2020

Nu är det möjligt att anmäla deltagande i årets brukarundersökning.

Mer om brukarundersökningen 2020 inom funktionshinderområdet

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för funktionsnedsättning socialpsykiatri besvarades av 95 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.
  • Socialstyrelsen genomför två enkäter inom funktionshindersområdet: en enhetsundersökning och en övergripande som till stor del handlar om myndighetsfrågor. Den senare genomfördes 2020 och presenteras här. Enhetsundersökningen genomfördes inte 2020.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset