Publicerad 8 april 2021

Öppna jämförelser 2020: stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Bättre interna rutiner för samarbete i kommunen och ökat användande av standardiserade arbetssätt och bedömningsmetoder är några av årets resultat.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

För tionde året i rad presenterar Socialstyrelsen Öppna jämförelser inom LSS-området.

Några resultat från årets jämförelser

 • Andelen kommuner som använder bedömningsmetoder för att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion, AUDIT, respektive drogrelaterade problem, DUDIT, hos personer med beslut inom LSS har ökat. 15 procent uppger att de använder AUDIT i år, vilket är en ökning med 5 procentenheter mot i fjol. 13 procent använder DUDIT mot 8 procent året innan.
 • Drygt en tredjedel av kommunerna (36 procent) har använt IBIC som stöd vid alla utredningar av vuxnas behov av insatser enligt LSS – en ökning med 17 procentenheter sedan förra året. En fjärdedel av kommunerna (26 procent) har även använt IBIC som stöd vid uppföljningar av alla beslutade insatser till vuxna, jämfört med 13 procent 2019.
 • 63 procent av kommunerna har använt enskildas uppfattning för att utveckla LSS-verksamheter, jämfört med 56 procent 2019, då indikatorn var ny.
 • Den interna samordningen mellan LSS-verksamhet och andra verksamhets­områden inom socialtjänsten har förbättrats sedan 2019. Störst förbättring har skett i samordningen med socialpsykiatrin och äldreomsorgen.

Förbättringsområden

 • De förbättringsområden som identifierades 2019 kvarstår. Det är fortfarande få kommuner (8 procent) som uppger att de använder systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten. Endast en procent av kommunerna uppger att de använder resultaten från systematisk uppföljning uppdelat på kön för att förbättra verksamheten.

Stöd i arbete med systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

 • Det är också färre kommuner som uppger att en person som haft beslut om daglig verksamhet har fått ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden: 38 procent av kommunerna 2020 jämfört 42 procent 2019.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Funktionsnedsättning LSS (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Brukarundersökning funktionshinder 2020

Nu är det möjligt att anmäla deltagande i årets brukarundersökning.

Mer om brukarundersökningen 2020 inom funktionshinderområdet

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för funktionsnedsättning LSS besvarades av 96 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020, dvs innan coronapandemin nått Sverige.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.
  • Socialstyrelsen genomför två enkäter inom funktionshindersområdet: en enhetsundersökning och en övergripande som till stor del handlar om myndighetsfrågor. Den senare genomfördes 2020 och presenteras här. Enhetsundersökningen genomfördes inte 2020.

  Läs vidare

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset