Publicerad: 27 november 2019

Öppna jämförelser 2019: ekonomiskt bistånd

Årets rapport visar fortsatt hög tillgänglighet hos kommunerna, där 87 procent av kommunerna har väntetider under 14 dagar till ett första besök.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

För nionde året i rad publiceras Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Resultaten bygger på en enkätundersökningen som besvarades av kommunerna i början av 2019.

Några resultat från årets jämförelser

 • Andelen kommuner som har en överenskommelse med lokala bostadsföretag/hyresvärd på övergripande nivå har ökat sedan föregående år från 34 till 40 procent.
 • 73 procent av kommunerna använder en standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka våldsutsatthet hos vuxna – en ökning med fem procentenheter från föregående år. 59 procent av kommunerna har en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld, vilket är i nivå med föregående år.
 • 73 procent av alla handläggare får kontinuerlig information om nya rättsfall, vilket är en ökning med 8 procentenheter från 2018. Utvecklingen följer en positiv trend, då motsvarande andel för 2017 var 56 procent.
 • En fortsatt hög andel av kommunerna, 61 procent, använder en strukturerad utredningsmall för barns situation i alla utredningar.

Förbättringsområden

 • Avseende systematisk uppföljning har endast 15 procent av kommunerna använt sammanställda resultat från uppföljning i individärenden för att utveckla sin verksamhet. Det är en minskning från föregående år och systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling är därför ett fortsatt viktigt utvecklingsområde för verksamheterna.
 • 42 procent av alla kommuner har en rutin för att inte röja skyddade personuppgifter, vilket är en ökning från föregående år med 8 procent. Det är en positiv trend, men ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Ekonomiskt bistånd (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning, dock senast vecka 25. Fördröjningen beror på att data behöver granskas innan publicering.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKR:s webbutik

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
 • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ulrica Runemar
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!