Publicerad 6 april 2021

Öppna jämförelser äldreomsorg 2015

Den sjätte gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att äldreomsorgen arbetar allt mer systematiskt och kunskapsbaserat.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser 2015 - vård och omsorg om äldre

Rapporten beskriver kvaliteten inom vården och omsorgen med 31 färgsatta indikatorer, samt 15 bakgrundsmått som är användbara i den lokala analysen. I årets rapport är många indikatorer nya eller omarbetade, vilket gör det svårt att jämföra med tidigare år. Det fortsätter att vara skillnader i kvalitet mellan landets kommuner på nästa alla indikatorer.

Nästan alla kommuner använder kvalitetsregister för att säkra vården och omsorgen framför allt i särskilt boende, men allt fler använder även kvalitetsregister i den kommunala hemsjukvården. Det är fortfarande skillnader mellan äldre kvinnors och mäns resultat och upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen.

Tema sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre

Även 2015 års rapport har temat sammanhållen vård och omsorg om äldre med omfattande behov av både vård och omsorg. Av de 31 indikatorerna beskriver 15 kvaliteten för olika delar av vården och omsorgen kring äldre med stora behov, där vårdens och omsorgens aktörer har ett gemensamt ansvar. Även när det gäller den sammanhållna vården och omsorgen finns betydande skillnader mellan kommuner, landsting och regioner.

Några resultat från rapporten

Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende. Men det finns skillnader mellan män och kvinnor.

  • Män med hemtjänst är mer nöjda med tillgängligheten till hemtjänstpersonal, sjuksköterska och läkare jämfört med kvinnor med hemtjänst. 47 procent av männen anger att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med personal jämfört med 44 procent för kvinnorna. Spridningen mellan kommunernas värden varierar från 25 till 76 procents nöjdhet med tillgängligheten.
  • Knappt hälften av äldre i särskilt boende, 48 procent, uppger att de är nöjda med boendemiljön i det särskilda boendet. Kvinnor är något mer nöjda än män. Spridningen mellan kommunernas värden varierar från 17 till 74 procent som är nöjda med boendemiljön.
  • Antalet fallskador för kvinnor och män över 80 år är oförändrat jämfört med tidigare år, men det är fortsatt stora skillnader mellan kvinnor och män. 69 kvinnor per 1 000 invånare över 80 år får skador efter fall, jämfört med 48 män per 1 000 invånare över 80 år. Spridningen mellan kommunernas värden varierar från 30 till 86 fall per 1 000 invånare över 80 år.

Tabellbilaga Kommunresultat (Excel) Excel, 236 kB.

Tabellbilaga Kommunresultat län (Excel) Excel, 956 kB.

Tabellbilaga Könsuppdelad (Excel) Excel, 377 kB.

Indikatorbilaga (PDF) Pdf, 8 kB.

Läs vidare

Tjänster

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset