Publicerad: 23 oktober 2018

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2017

Den åttonde gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att vården och omsorgen om äldre både förbättrats och försämrats något.

Läs eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2017

Nästan alla kommuner fortsätter att använda kvalitetsregister för att säkra vården och omsorgen i särskilt boende. Men vi ser en sjunkande tendens av användning av kvalitetsregister i den kommunala hemsjukvården.

Rapporten beskriver kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre med 28 färgsatta indikatorer, samt 15 bakgrundsmått som är användbara i den lokala analysen. Alla indikatorer i 2017 års rapport är jämförbara med förra årets. De två indikatorerna om stroke har utgått på grund av ändrad insamling hos kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Årets rapport finns bara som pdf, det finns alltså ingen tryckt rapport. En nyhet är att i den separata excelfilen, som presenteras nedan, finns för första gången resultat uppdelat på offentlig och enskild regi. Stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö finns också redovisade i excelfilen, samt resultat uppdelat för kvinnor och män.

Det är fortfarande skillnader mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen och det fortsätter att vara skillnader i kvalitet mellan landets kommuner på nästan alla indikatorer.

Ordinärt och särskilt boende

I rapporten finns 13 färgsatta indikatorer som speglar kvaliteten i ordinärt och särskilt boende. Det gäller bland annat de äldres bedömning av bemötande, trygghet och förtroende för personalen i hemtjänst och särskilt boende samt de äldres bedömning av mat och måltidsmiljö i särskilt boende. Det finns en stor spridning i resultat mellan kommunerna, och vissa skillnader mellan kvinnor och män.

Sammanhållen vård och omsorg

Rapporten har 15 färgsatta indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre med omfattande behov, där samordning mellan hälso- och sjukvården och äldreomsorgen är nödvändig. Det gäller bland annat förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre samt riskbedömning och åtgärder för att förebygga fall, undernäring, trycksår och dålig munhälsa.

På flera av indikatorerna finns betydande skillnader mellan kommuner, landsting och regioner. Dessa indikatorer är ett bra underlag för diskussion och gemensam analys mellan kommun och landsting och mellan olika yrkesgrupper som måste samordna sina insatser kring den äldre.

Några resultat från rapporten

  • Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende. På flera indikatorer är resultatet på riksnivå oförändrat jämfört med föregående år. Men det finns skillnader mellan män och kvinnor, och kommunernas resultat.
  • De äldres bedömning av möjligheterna att påverka  hjälpens utförande och tid för hemtjänst har förbättrats något jämfört med förra året, från 48 till 49 procent. Männen upplever sig ha lite mer inflytande och kan påverka tiden, 50 procent har svarat positivt jämfört med 48 procent för kvinnorna.
  • Av de äldre som bor på särskilt boende är 61 procent nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar, männen är lite mer nöjda än kvinnorna, 62 procent jämfört med 61 procent av kvinnorna. Resultatet är stabilt jämfört med förra året. Spridningen mellan kommunernas värden varierar från 40 till 90 procent av de äldre som är nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar.
  • Indikatorn Kontakt med personal bygger på de äldres upplevelse av hur lätt eller svårt det är att få kontakt med personal på det särskilda boendet, inklusive kontakt med sjuksköterska och läkare. På riksnivå har andelen äldre som svarat att det är lätt att få kontakt minskat från 53 procent år 2016 till 39 procent år 2017. Ingen skillnad mellan kvinnor och män.
  • Antalet äldre över 65 år som drabbas av frakturer på lår och höft fortsätter att minska. Det är nästan dubbelt så många kvinnor som drabbades av fraktur på lår och höft, jämfört med män. Under mätperioden fick 858 av 100 000 personer över 65 år en fraktur på lår och höft, jämfört med 884 i förra mätperioden. Antalet höftfrakturer minskar för både kvinnor och män.
  • Olämpliga läkemedel till personer över 75 år som har äldreomsorg, fortsätter att minska. Det är vanligare att äldre med hemtjänst förskrivs olämpliga läkemedel jämfört med äldre som bor i särskilt boende. I indikatorn ingår fyra läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga, bland annat benzodiazepiner och Tramadol.
  • I gruppen kvinnor med hemtjänst får 10,1 procent en förskrivning av olämpliga läkemedel, jämfört med 8,6 procent till män med hemtjänst. I särskilt boende är det något vanligare att män förskrivs olämpliga läkemedel, 8,7 procent jämfört med 8,1 procent till kvinnor i särskilt boende.

Strävar efter en kunskapsbaserad vård och omsorg

I 2017 års rapport är det färre kommuner som får ett resultat på det riskförebyggande arbetet i hemsjukvården, 102 kommuner jämfört med 130 förra året. Vi ser att det är färre kommuner som registrerar i kvalitetsregistret Senior Alert. Det finns en risk att det riskförebyggande arbetet prioriteras ned. Vilket kan leda till att äldre med risk för bland annat fall och undernäring inte upptäcks och åtgärdas i tid. Det är stora skillnader mellan kommunerna och det finns också regionala mönster. I den kommun med bäst resultat åtgärdas alla risker, 100 procent, som upptäcks i hemsjukvården.

Lokala och regionala analyser

I den egna analysen bör fokus ligga på, dels de tidigare resultaten, dels relationen till andra jämförbara kommuner. Det är också relevant att relatera resultatet till lokala och regionala mål för berörda indikatorer. Har en kommun, eller ett län, lyckats nå ett bra värde på en indikator är det värdet möjligt att uppnå för andra. Analyser av bakomliggande orsaker till resultatet är nödvändiga för att kunna prioritera rätt åtgärder när man vill förbättra det egna resultatet.

Tabellbilaga Kommunresultat (Excel 97-2003, nytt fönster)

Bakgrund

Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2017 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner och landsting och regioner, och från äldre med hemtjänst eller särskilt boende. Syftet med Öppna jämförelser är bland annat skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och bidra till förbättring och lärande. Rapporten vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare i både kommun och landsting.

Läs vidare

Tjänster

Informationsansvarig

  • Kerstin Malmport
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!