Publicerad: 24 mars 2020

Öppna jämförelser 2019: äldreomsorg

Årets Öppna jämförelser inom äldreomsorgen visar att fler kommuner kan garantera tid för kontakt vid trygghetslarm och att allt fler kommuner använder dokumentationsmodellen IBIC vid utredningar.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen baseras på en enkät till alla kommuner i början av 2019.

Ingen undersökning görs 2020

Undersökningen kommer inte att genomföra år 2020.

Några resultat från årets jämförelser

 • I 58 procent av kommunerna garanteras kontakt inom en utsatt tid vid användning av trygghetslarm. Det är en förbättring med sju procentenheter jämfört med 2018.
 • Två av tre kommuner garanterar besök inom en viss tid vid användning av trygghetslarmet. Det är en förbättring med åtta procentenheter jämfört med 2018.
 • Var fjärde kommun har en aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter. Det är i nivå med förra året. Storstäderna ligger över rikssnittet.
 • Den kommuninterna samordningen i individärenden fortsätter att förbättras. Som ett exempel kan nämnas aktuell rutin för samordning mellan äldreomsorgen och LSS, som ökat med fem procentenheter till 55 procent jämfört med förra året.
 • I 44 procent av kommunerna finns en aktuell rutin för hur handläggare inom myndighetsutövning ska agera vid indikation på att en vuxen utsätts för våld. Det är en liten förbättring jämfört med förra året.
 • Dokumentationsmodellen Individens behov i centrum, IBIC börjar få genomslag i kommunerna. Av kommunerna uppger 39 procent att de tillämpar IBIC på alla utredningar i ordinärt boende och 38 procent av kommunerna tillämpar modellen på utredningar om särskilt boende. Det är ett bättre resultat jämfört med 2018.

Förbättringsområden

De förbättringsområden som identifierades 2018 kvarstår. Det gäller bland annat rutiner för upptäcka missbruk av bland annat alkohol och läkemedel. Under 20 procent av kommunerna har aktuella rutiner för att upptäcka missbruk av olika medel och preparat.

Metoden "FREDA-kortfrågor” är en standardiserad och beprövad metod för att upptäcka utsatthet för våld hos vuxna. I 29 procent av kommunerna används metoden, vilket är samma nivå som förra året.

Systematisk uppföljning inom äldreomsorgen fortsätter att vara ett område som behöver utvecklas. Det är fortfarande få kommuner som använder resultat från systematisk uppföljning som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling, och det är ännu färre som också systematiskt använder uppgifter uppdelade på män och kvinnor för att utveckla verksamheten.

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Se din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Äldreomsorg (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning, dock senast vecka 25. Fördröjningen beror på att data behöver granskas innan publicering.

Stöd att arbeta med resultaten

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ Socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
 • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Helena Henningson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!