Publicerad: 22 augusti 2019

Hälsokommunikatörer förebygger ohälsa bland nyanlända

Flera regioner och kommuner har hälsokommunikatörer. Syftet är att, genom information, kunskapsförmedling och dialog på modersmålet, främja god hälsa hos nyanlända och flyktingar.

Ämne
Integration
Exempel från
Region
Verksamhetsområde
Hälsa
Tidsperiod
2012- pågående (maj 2019)

Exemplet i korthet

Hälsokommunikatörer finns även i flera regioner och kommuner. Hälsokommunikationen i Stockholm utgår från Transkulturellt centrum som är en del av Region Stockholm. Hälsokommunikationen startade 2012 och ett trettiotal hälsorelaterade ämnen har arbetats fram.

Bakgrund

Migranter har generellt sämre hälsa än befolkningen som helhet. Syftet med hälsokommunikationen är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos målgruppen vilket kan bidra till bättre möjligheter att delta i arbetsliv och utbildning samt att etablera sig i samhället.

Genomförande

Hälsokommunikatörerna har varit anställda på Transkulturellt Centrum sedan 2012. Det är en personalgrupp med hälso- och sjukvårdsutbildning som har i uppdrag att genom information, kunskapsförmedling och dialog främja god hälsa hos nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund, såväl vuxna som ungdomar.

Hälsokommunikatörerna talar svenska och språk som är vanliga bland nyanlända, och för dialogen på migranternas egna språk. De har hälso- och sjukvårdsrelaterad utbildning och kulturkompetenser som underlättar arbetet med informationsspridningen och dialogen.

Ett trettiotal hälsorelaterade ämnen finns utarbetade inom följande områden:

  1. Hitta rätt i svensk sjukvård och tandvård
  2. Psykisk ohälsa
  3. Levnadsvanor och livsstil
  4. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  5. Familjehälsa
  6. Ungdomshälsa
  7. Kvinnohälsa.

Varje hälsokommunikationsträff utgår från valt tema, men lika viktigt är att ta tillvara deltagarnas egna behov och erfarenheter. Specifikt innehåll och utformning utgår därför ifrån den aktuella gruppens behov och önskemål. I kommunikatörernas uppdrag ingår vanligen att också orientera nyanlända och flyktingar i hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Sammantaget skapas förutsättningar för en ömsesidig lärprocess som främjar vård på lika villkor och en god hälsa för hela befolkningen.

Från och med januari 2019 får alla kommuner inom Stockholms län och verksamheter inom region Stockholm använda sig av hälsokommunikatörerna i sin verksamhet.

Det här har arbetet lett fram till

Hälsokommunikatörernas arbete har haft positiv påverkan på målgruppernas hälsobeteende.

– Nyanlända har genom sitt deltagande i gruppträffarna inspirerats till nya hälsobeteende. Utifrån utvärderingar har insatserna lett till att en del nyanlända, i samband med hälsokommunikatör gruppträffar, har ändrat sina levnadsvanor exempelvis motions-, sömn- och matvanor, berättar Haibe Hussein, samordnare på transkulturellt centrum.

Läs vidare

Kontakt

Haibe Hussein
Samordnare
Hälsokommunikatörer i Stockholm läns landsting
Transkulturellt centrum
haibe.s.hussein@sll.se
08-12 34 86 74

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel