1. Västra Götlandsregionen jobbar strukturerat med patientens perspektiv

  Ett personcentrerat arbetssätt är grunden i Västra Götalandsregionens (VGR) omställningsarbete, som bland annat inkluderar Nära vård. Struktur och systematik behövs i en stor region, och en regional riktlinje som definierar vad patientkontrakt är i VGR har tagits fram.

  Ämne
  Äldreomsorg
  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  2016 - pågående
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård, Social omsorg
 2. Jönköping mäter jämställdhet i kommunfullmäktige

  För att skapa ett bra mötesklimat i fullmäktige har Jönköping låtit en konsult studera sammanträden ur ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Resultaten visar att kommunens politiker är på rätt väg, men det återstår utmaningar.

  Ämne
  Jämställdhet, Politisk styrning
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2018 - pågående
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 3. Linköpings kommun mäter digital mognad för att skapa förflyttning

  I takt med samhällets accelererande digitalisering ställs höga krav på offentlig sektor. Genom att mäta vår digitala mognad får vi värdefulla insikter i hur vi kan bli ännu bättre på att skapa värde i våra verksamheter genom att använda teknikens möjligheter.

  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  Pågående
  Verksamhetsområde
  Digitalisering, Innovation
 4. Hälsocoach online – när det preventiva arbetet blir nära

  Hälsocoach online är en individanpassad tjänst och ett komplement till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i dag i Västra Götaland. Det innebär att fler kan få hjälp till goda levnadsvanor över tid och att skaffa ett nytt stabilt hälsobeteende för att förhoppningsvis minska framtida vårdbehov.

  Ämne
  Folkhälsa
  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  2017 - pågående
  Verksamhetsområde
  Digitalisering, Hälsa och sjukvård
 5. Umeå integrerar jämställdhetsdeklaration i ledning och styrning

  Umeå kommun tar stöd i den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) för sitt jämställdhetsarbete. Kommunen har implementerat deklarationens artiklar i sin ordinarie styrning.

  Ämne
  Jämställdhet, Politisk styrning
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2008 - pågående
  Verksamhetsområde
  Demokrati
 6. Ungdomsmottagningar underlättar för unga att berätta om våld

  Ungdomsmottagningarna i Västernorrland har som mål att fråga alla unga om utsatthet för våld. Här används arbetssättet Responce-Based Practice, som underlättar för de unga både att berätta och att få sin värdighet återupprättad.

  Ämne
  Jämställdhet, Kvinnofrid
  Exempel från
  Region
  Tidsperiod
  2011 - pågående
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 7. Jämtlands socialtjänster inför fokusmånad för att upptäcka våld

  Två år i rad har Jämtlands kommuner haft en fokusmånad där socialtjänsten frågar alla vuxna brukare/klienter om våld. Arbetet har lett till att fler våldsutsatta uppmärksammas. Samtidigt har socialtjänstens förutsättningar att arbeta med frågan stärkts.

  Ämne
  Jämställdhet, Kvinnofrid
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2019-2020
  Verksamhetsområde
  Social omsorg
 8. Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta i Mölndals stad

  Under 2020 följde Mölndals familjefridsteam upp alla ärenden om stöd till våldsutsatta vuxna. Uppföljningen gav viktig kunskap om utvecklingsbehov, men också ett kvitto på att teamets stöd förbättrat för klienterna.

  Ämne
  Jämställdhet, Kvinnofrid
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2019-09-01 - 2020-12-31
  Verksamhetsområde
  Social omsorg
 9. Gräns som leder till Nära vård och samarbete för allas hälsa

  Att leva i den demografiska utmaningens epicentrum kräver nytänkande och mod utöver det vanliga. I svenska Pello i Tornedalen vid gränsen till Finland valde en man att satsa på sin hembygd och därmed skapa en mötesplats för alla. På Älvstranden finns äldreboende, förskola, digital hälsocentral och restaurang i samma byggnad.

  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  Pågår
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 10. Uddevalla kommun satsar på digital kompetens hos alla anställda

  Digital kompetens är en nyckel för en lyckad verksamhetsutveckling med stöd av digitala arbetssätt. Uddevalla kommun satsar på att höja alla anställdas digitala kompetens.

  Exempel från
  Kommun
  Verksamhetsområde
  Arbetsmarknad, Digitalisering, Ekonomiskt bistånd