Publicerad: 11 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:36.

Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har förlängt överenskommelsen med nedan nämnda arbetstagarorganisationer om att frånvaro med vissa specifika ersättningar till riskgrupper under coronapandemin, ska vara semesterlönegrundande frånvaro. De specifika ersättningarna överenskommelsen innefattar är viss sjukpenning i förebyggande syfte samt viss smittbärarpenning.

Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har förlängt överenskommelsen med vissa av arbetstagarorganisationerna om att frånvaro med ersättningen viss sjukpenning i förebyggande syfte eller viss smittbärarpenning, ska ge semesterlönegrundande frånvaro. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2021-06-30. Överenskommelsen har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Bakgrund

Centrala parter har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att regeringen den 1 juli 2020 infört två helt nya typer av ersättningar i socialförsäkringsbalken (SFB). Möjligheten till ersättning riktar sig till personer som tillhör Socialstyrelsens definition av riskgrupper under coronapandemin, samt till anhöriga till personer som uppbär assistansersättning samt tillhör riskgrupp (SFS 2020:582). Dessa ersättningar hanteras helt av Försäkringskassan.

Innebörden av överenskommelsen

Om arbetstagare är frånvarande från arbetet, men får någon av ovan nämnda ersättningar från Försäkringskassan, är denna tid semesterlönegrundande frånvaro enligt följande.

Viss sjukpenning i förebyggande syfte ger semesterlönegrundande frånvaro såsom SemL 17 § anger, som mest 180 dagar. Viss smittbärarpenning ger semesterlönegrundande frånvaro såsom SemL 17b § anger, som mest 180 dagar.

Skulle arbetstagaren ha påbörjat en period med ovan nämnda ersättningar när överenskommelsen löper ut, får arbetstagaren fortsatt semesterlönegrundande frånvaro så länge ersättning utges, eller om gränsen på 180 dagar har uppnåtts.

Arbetsgivare kan på sedvanligt sätt begära att arbetstagare styrker att denne får ersättning från Försäkringskassan när förmåner ska utges.

Det är endast ovan nämna parter som har träffat överenskommelse om denna förlängning.

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av Covid-19

Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.

Arbetstagare som befaras vara smittad av Covid-19 ska enligt rekommendation från myndigheter söka kontakt med hälso- och sjukvård för provtagning. Avstängning avbryts vanligtvis då arbetstagaren uppsökt vårdkontakt. På Försäkringskassans hemsida finns mer information om smittbärarpenning.

Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Carola Lundberg, Carina Rajala och Jeanette Hedberg
 • Löpnummer/utgåva
  21:02
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  21/00046