Publicerad: 9 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 19:13.

Sotningsindex 2020

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer sent eftersom att avtalsrörelsen försköts pga pandemin. Berörda kommunerna uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet.

 Sotningsindex 2020

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002‑09‑12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

På grund av pandemin försköts avtalsrörelsen till hösten och det har försenat sotningsindexet.

Sotningsindex 2020 gäller från och med 2020-04-01

(Detta index gäller för kommuner som även år 2019 tillämpade sotningsindex.)

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från 1 november), men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,0 %). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12‑månadersförändring i februari (1,0 %).

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet större påslag. För att begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så snart som möjligt fastställa de nya taxorna. SKR och SSR har också gjort en mindre justering i beräkningen när eventuellt överskott från föregående år beaktas i det nya indexet, för att bättre hantera större påslag.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2019 och när det införs för 2020, Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan:

Sotningsindex baserat på datum för införande

Införande av index

1 april 2019

1 maj 2019

1 juni 2019

1 juli 2019

1 november 2020

2,08 %

1,89 %

1,65 %

1,37 %

1 december 2020

2,60 %

2,40 %

2,17 %

1,89 %

1 januari 2021

3,47 %

3,27 %

3,03 %

2,75 %

1 februari 2021

5,20 %

5,00 %

4,76 %

4,47 %

1 mars 2021

10,40 %

10,19 %

9,94 %

9,63 %

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare

Ann-Sofie Eriksson

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Johan Gert, Sophia Olofsson
 • Löpnummer/utgåva
  20:50
 • Ämnen
  Trygghet och säkerhet
 • Uppskattad lästid
  4 min
 • Diarienummer
  20/01635