Publicerad: 22 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisningsfrågor 2020 och 2021

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2020 och inför redovisningen under år 2021 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

Redovisningsfrågor 2020 och 2021

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2020 och inför redovisningen under år 2021 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Covid-19 – Redovisningsrelaterade frågor
 • Statsbidrag
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Kommun-Bas
 • Personalomkostnadspålägg 2021
 • Internränta
 • Räkenskapssammandraget 2020
 • God ekonomisk hushållning och RUR – Resultatutjämningsreserv

Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer, informationer samt idé­skrifter. Nedan finns en sammanställning av det som publicerats under 2020. Mer upplysningar om RKR samt alla rekommendationer, utkast, skrifter, nyhetsbrev, yttranden och informationer finns på RKR:s webbplats:

Rådet för kommunal redovisning, RKR

Rekommendationer är RKR:s normerande publikationer. Text med fet stil i rekommendationerna är direkt normerande medan övrig text ska ses som vägledande och beskrivande.

Idéskrifter och annan information är inte normerande utan ska ses som vägledande och stödjande för utvecklingen och tillämpningen av god redovisningssed.

Nya rekommendationer / rekommendationer som gäller från och med 2020

Under 2019 gav RKR ut tre rekommendationer som gäller fullt ut från och med räkenskapsår 2020. Dessa är RKR R14 Drift- och investeringsredovisning, RKR R15 Förvaltningsberättelse samt en reviderad version av RKR R2 Intäkter.

RKR R14 Drift- och investeringsredovisning

Rekommendationen reglerar upprättande av drift- och investeringsredovisningen.

Drift- och investeringsredovisning har tidigare ingått i förvaltningsberättelsen, men i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ställs det krav på att dessa redovisningar ska utgöra egna delar av årsredovisningen.

RKR R15 Förvaltningsberättelse

I LKBR 11 kap regleras vilken information förvaltningsberättelsen ska innehålla.

Rekommendationen reglerar hur förvaltningsberättelsen ska struktureras och vad de olika avsnitten ska innehålla.

I december 2019 gav RKR även ut en idéskrift/exempelskrift kring förvaltningsberättelsen där man kan hämta idéer och inspiration till ett utvecklingsarbete av den egna förvaltningsberättelsen.

RKR R2 Intäkter

Under 2019 såg RKR över rekommendation RKR R2 Intäkter och vissa förändringar gjordes under året. I bokslut 2019 fanns det möjlighet att välja principer kring redovisning av bland annat investeringsbidrag. Från och med 2020 gäller RKR R2 Intäkter fullt ut, där det bland annat fastställs hur en avgift eller ett offentligt bidrag som är hänförbar till en investering ska redovisas.

Samtliga rekommendationer och idéskrifter finns att ladda ner på RKR:s webbplats.

Informationer

RKR har under året uppdaterat följande informationer utifrån ny lagstiftning och normering:

 • Redovisning av kapitalförsäkringar i samband med direktpension till förmån för anställda och förtroendevalda
 • Aktieägartillskott till kommunala företag
 • Redovisning av medfinansiering av infrastruktur då avtalet innehåller klausul om indexreglering av det avtalade bidragsbeloppet

Informationer, RKR

RKR har tagit fram nya idéskrifter under året:

Redovisning av leasing och hyresavtal

Idéskriften utgör en praktisk vägledning om hur tillämpning av leasingredovisning kan ske i olika situationer kopplat till rekommendationer och normering.

Noter – exempel och kommentarer

En uppdatering av tidigare idéskrift från 2013 med anledning av ny redovisningslag och normering är på väg att tas fram.

Idéskrifter, RKR

Covid-19 – Redovisningsrelaterade frågor

RKR har publicerat ett nyhetsbrev där man ger information och bedömningar kring ett antal redovisningsrelaterade frågor med anledning av covid-19. Nyhetsbrevet finns på RKR:s webbplats:

Information inför arbetet med bokslut och årsredovisning, RKR

Vad gäller ersättningen för merkostnader där kommunerna och regionerna sökt ersättning via Socialstyrelsen är den andra ansökningsomgången nu inlämnad. Kompletteringar av ansökningar kan göras fram till 15 januari. Socialstyrelsen har givit oss information som visar att i nuläget är det sökta beloppet lägre än det anslag som riksdagen beslutat (totalt 20 miljarder kronor) och de sökande kan räkna med att få ersättning för samtliga kostnader som godkänns av Socialstyrelsen inkl. den ersättning från första ansökningsomgången som godkänts men ej betalats ut. Detta gäller utifrån den information som finns i dagsläget och förutsatt att inga förändringar sker. För att ha en så korrekt bedömning som möjligt i bokslutet kan det vara viktigt att kontrollera om det skett några förändringar av förutsättningarna innan slutlig uppbokning av fordran görs. Information om ersättningen finns på Socialstyrelsens webbplats:

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

Statsbidrag

Generella statsbidrag

Under år 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till kommuner och regioner. De totala tillskotten under år 2020 uppgår till 28,5 miljarder kronor, varav 21 miljarder är tillskott på grund av coronapandemin. Dessa tillskott utgör generella statsbidrag och redovisas enligt Kommun-Bas på konto 829 Generella bidrag från staten.

Information om utbetalning av kompensation för periodiseringsfonder

Riksdagen har beslutat om stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2020 och den sista delen av tillskotten, kompensation för periodiseringsfonder med 640 miljoner kronor till kommunerna, betalas ut i samband med utbetalningen av kommunala skattemedel i december. Information om tillskotten av generella statsbidrag under 2020 finns på SKR:s webbplats:

Tillskott av statsbidrag under 2020

Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar

Rekommendation RKR R2 Intäkter reglerar hur kommunalskattens slutavräkning ska periodiseras. Det är SKR:s decemberprognos som ska användas vid bedömningen av 2020 års slutavräkning.

Följande kommunalskatteintäkter ska resultatredovisas för år 2020.

 1. De preliminära månatliga skatteinbetalningarna under året.
 2. En prognos över slutavräkningen för år 2020 (avräkningen för år 2020 regleras likvidmässigt i januari år 2022). Den prognos som ska användas enligt rekommendation RKR R2 Intäkter är den prognos som SKR fastställt för detta ändamål, den 15 december 2020. Denna prognos innebär att slutavräkningen blir negativ om –715 kronor per invånare den 1.11.2019.
 3. I bokslut för 2019 bokfördes en prognos för slutavräkningen för år 2019 som var negativ och uppgick till –430 kronor per invånare per den 1.11.2018. Det slutgiltiga taxeringsutfallet för år 2019 är nu känt och slutavräkningen uppgår till –674 kr per invånare. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, –244 kronor per invånare per 1.11.2018, ska resultatredovisas i bokslut 2020.

Enligt Kommun-Bas 20 används konto 178 och konto 298 för periodiseringen av skatteintäkterna. För ytterligare information om skatteintäkterna, se cirkulär 20:57.

Cirkulär 20:57

Kommunal fastighetsavgift

SKR kommer i cirkulär 20:60 presentera kommunvisa sammanställningar för fastighetsavgifterna avseende slutligt utfall för 2019 samt prognoser på utfall för 2020 och 2021.

I bokslut 2020 ska de hanteras enligt nedan:

 • Det slutliga utfallet för fastighetsavgiften per kommun för 2019. Mellanskillnaden mellan prognos i bokslut 2019 och slutligt utfall ska resultatredovisas i 2020 års bokslut.
 • En prognos för fastighetsavgiften 2020 som ska användas i 2020 års bokslut.

Kommun-Bas

En uppdatering av normalkontoplanen Kommun-Bas 20 finns på SKR:s webbplats.

På webbplatsen finns även en uppdaterad version av normalkontoplanen Kommun- Bas 21. Förändringarna i denna version består till övervägande delen av olika förtydliganden kring redan befintliga konton. I bilaga till respektive version av Kommun-Bas finns en förteckning över ändringar jämfört med föregående version.

Samtliga versioner av baskontoplanen finns samlade på vår sida om Kommun-Bas på SKR:s webbplats. Filformat är Word-, Excel- och PDF-filer.

Genom att prenumerera på webbområdet Ekonomi finns möjlighet att följa när nyheter om Kommun-Bas publiceras.

Kommun-Bas

Personalomkostnadspålägg 2020

Personalomkostnadspålägget (PO) uppgår för år 2021 till 40,15 procent, vilket är oförändrat i jämförelse med år 2020. Mer information om PO-pålägg återfinns i cirkulär 20:37 samt på SKR:s webbplats.

Cirkulär 20:37

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

Internränta

Den föreslagna internräntan återspeglar sektorns genomsnittliga lånekostnad. Den metod SKR använder bygger på sektorns egna upplåningskostnader, vid årsskiftet året före aktuellt år. Huvudkällan för informationen utgörs av Kommuninvests skulddata­bas, KI Finans.

SKR:s beräknade internränta

2020: 1,50 procent
2021: 1,25 procent
2022: besked i februari 2021

Huvudprincipen, och den mest rättvisande internräntan för den enskilda kommunen, är att göra en egen bedömning av sin genomsnittliga räntekostnad, utifrån kommunens externa upplåning. SKR ger förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader för (aktiverade) investeringar för att kunna användas i internredovisningen i det fall huvudprincipen inte kan tillämpas. Mer information om internränta återfinns i cirkulär 20:7.

Cirkulär 20:7

SCB:s Räkenskapssammandrag 2020

På SCB:s webbplats finns aktuell information om räkenskapssammandraget:

Räkenskapssammandrag för kommuner, SCB

Merparten av de ändringar som görs i RS 2020 är hänförliga till ändringar i Kommun-Bas. Några andra punkter värda att särskilt uppmärksamma:

Investeringsinkomster

Investeringsinkomsterna efterfrågas uppdelat på investeringsbidrag från staten och statliga myndigheter, investeringsbidrag från EU, investeringsinkomster från företag samt övriga investeringsinkomster. Uppgifterna som efterfrågas är investerings­inkomster som utbetalats till kommunen eller som kommunen erhållit, under året.

RS steg 1 – resultaträkning, budget och plan

I RS steg 1 efterfrågas uppgifter om budget och plan för kommande år. De uppgifter som ska lämnas avser den av KF fastställda budget och plan.

Fördelning av ersättning för merkostnader och sjuklönekostnader

I RS vill SCB att de kostnadsersättningar för merkostnader som erhållits avseende covid-19 samt ersättningen för höga sjuklönekostnader fördelas per verksamhet i driftsredovisningen.

God ekonomisk hushållning och RUR – Resultatutjämningsreserv

Utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”

I september tillsatte regeringen en särskild utredare, Clas Olsson, generaldirektör på ESV, för att se över regelverket för god ekonomisk hushållning i kommunallagen. Utredningens uppdrag är att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner samt att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning som ger goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Utredningen ska även analysera konsekvenserna av en ändrad pensionsredovisning. Utredningen ska enligt plan avlämna sitt slutbetänkande i september 2021.

I utredningsarbetet deltar SKR med representanter i expertgruppen. För att kunna lyfta utredningens frågeställningar tillsammans med våra medlemmar har vi även knutit till oss en referensgrupp med företrädare för kommuner och regioner. Frågeställningarna lyfts också i de nätverk inom ekonomi som sektionen för ekonomisk analys leder.

RUR – Resultatutjämningsreserver

Under 2020 har resultatprognoserna för sektorn svängt kraftigt i samband med de beräkningar av skatteunderlagets utveckling som tagits fram. Under våren motsvarades de försvagade prognoserna för skatteunderlaget relativt väl av de tillskott av generella statsbidrag som staten beslutade att tillföra sektorn.

I skatteunderlagsprognosen i augusti var utvecklingen av skatteunderlaget mer positiv än tidigare prognoser under året och vi kunde för första gången ana att det ekonomiska resultatet i kommunsektorn som helhet kan förväntas bli gott under 2020. Samtidigt så kan vi konstatera att prognosen för de närmast kommande åren pekar på lägre ökningstakt i utvecklingen av skatteunderlaget.

För att hantera den situation som kan förväntas uppstå i bokslutet för 2020 finns möjlighet att reservera medel i en resultatutjämningsreserv, RUR. Enligt kommunallagen får medel från en RUR användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Riktlinjerna för RUR fastställs av kommunfullmäktige, som en del av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna för RUR ska innehålla bestämmelser om när medel kan reserveras till och disponeras från RUR. Ett positivt resultat 2020 kan alltså genom en reservering till RUR ge förutsättningar att på ett planerat sätt i enlighet med kraven på god ekonomisk hushållning möta de tuffare år som ligger framför oss.

För kommuner som är intresserade men idag inte har RUR är det hög tid att börja titta närmare på riktlinjer med mera så att man i det fall det är aktuellt att reservera medel 2020 kan göra det. Under året har SKR uppdaterat en skrift som beskriver RUR och frågor kopplade till god ekonomisk hushållning som kan vara till stöd för den som vill veta mer. Skriften ”RUR och god ekonomisk hushållning” finns att ladda ned på SKR:s webbplats:

Uppdaterad skrift om RUR och god ekonomisk hushållning

I våra cirkulär om skatteunderlaget, Budgetförutsättningar, finns också bedömningar av skatteunderlagsutvecklingen och om det utifrån utvecklingen ett enskilt år jämfört med ett tioårigt genomsnitt finns förutsättningar att nyttja RUR.

Cirkulär om ekonomi, kommuner

Frågor om detta cirkulär

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:

 • Hans Stark
 • Robert Heed

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Hans Stark

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Hans Stark
 • Löpnummer/utgåva
  20:58
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/01787