Publicerad: 7 januari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2020

I denna pm ges information om det beslut som Pensionsnämnden fattade den 29 november 2019 om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras under år 2020.

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2020

I denna pm ges information om det beslut som Pensionsnämnden fattade den
29 november 2019 om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras under år 2020.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd, som utöver uppgiften att fatta beslut i dessa frågor, bl.a. också ger råd och anvisningar om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i PFA98, PFA01, KAP-KL och AKAP-KL. I centrala protokollsanteckningar till nämnda avtal anges normer för Pensionsnämndens beslut i de frågor som tas upp i denna pm. Finns särskilda omständigheter, t.ex. riksdagsbeslut som på något sätt påverkar pensionsområdet, kan nämnden besluta att avvika från normerna. Pensionsnämndens beslut för år 2020 grundas på normerna och innebär följande:

Pensionsbehållning enligt PFA

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna enligt punkt a) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA, att det finns underlag för att fastställa medelvärdet för räntesatsen för statslåneräntan under 52-veckorsperioden från den första fredagen i juli 2018 (den 6 juli 2018) och att medelvärdet för statslåneräntan under denna period är 0,33 procent.

Nämnden beslutar

att en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA ska räknas upp enligt normerna punkt a), vilket innebär följande. För tid innan pensionsbehållningen börjar betalas ut ska pensionsbehållningen år 2019 räknas upp med 0,33 procent vid utgången av år 2020. Börjar pensionsbehållningen betalas ut under år 2020 ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med den procentsats som är en tolftedel av 0,33 procent multiplicerat med antalet kalendermånader under år 2020 innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Denna uppräkning ska göras vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna enligt punkt b) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA, och

att det finns underlag för att fastställa förändringen vid utgången av kalenderåret 2019 då inkomstbasbeloppet 2020 är 66 800 kr och inkomstbasbeloppet 2019 är 64 400 kr.

Nämnden beslutar

att för tid innan intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA börjar betalas ut ska dess värde år 2019 räknas upp med 3,73 procent vid utgången av år 2020. Börjar pensionen betalas ut under år 2020 ska dess värde i stället räknas upp genom att multipliceras med den procentsats som är en tolftedel av 3,73 procent multiplicerat med antalet kalendermånader under år 2020 innan pensionen börjar betalas ut. Denna uppräkning ska göras vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionen börjar betalas ut.

Kompletterande ålderspension enligt PFA och livränta enligt KAP-KL

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna enligt punkt c) och e) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA,

att det finns underlag för att fastställa förändringen vid utgången av kalenderåret 2019 då prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kr och prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kr.

Nämnden beslutar

att för tid innan kompletterande ålderspension enligt PFA och livränta enligt KAP-KL börjar betalas ut ska dessa pensioners värde år 2019 räknas upp med 1,72 procent vid utgången av år 2020. Börjar pensionen betalas ut under år 2020 ska dess värde i stället räknas upp genom att multipliceras med den procentsats som är en tolftedel av 1,72 procent multiplicerat med antalet kalendermånader under år 2020 innan pensionen börjar betalas ut. Denna uppräkning ska göras vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionen börjar betalas ut.

Då pension betalas ut

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna enligt punkt f) och g) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA,

att det finns underlag för att fastställa förändringen vid ingången av kalenderåret 2019 då prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kr och prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kr.

Nämnden beslutar

att då pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt förmånsbestämda pensioner betalas ut, ska dessa förmåner räknas upp med 1,72 procent vid ingången av år 2020.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Ossian Wennström
 • Löpnummer/utgåva
  20:01
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00018