Publicerad: 15 september 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med nedan nämnda arbetstagarorganisationer om att frånvaro med vissa specifika ersättningar till riskgrupper under coronapandemin, ska vara semesterlönegrundande frånvaro. De specifika ersättningarna överenskommelsen innefattar är viss sjukpenning i förebyggande syfte samt viss smittbärarpenning.

Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss sjukpenning i förebyggande syfte samt viss smittbärarpenning.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med vissa av arbetstagarorganisationerna om att frånvaro med ersättningen viss sjukpenning i förebyggande syfte eller viss smittbärarpenning, ska ge semesterlönegrundande frånvaro. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2020-12-31.

Överenskommelsen har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Bakgrund

Centrala parter har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att regeringen den 1 juli 2020 infört två helt nya typer av ersättningar i socialförsäkringsbalken (SFB). Möjligheten till ersättning riktar sig till personer som tillhör Socialstyrelsens definition av riskgrupper under coronapandemin, samt till anhöriga till personer som uppbär assistansersättning samt tillhör riskgrupp (SFS 2020:582). Dessa ersättningar hanteras helt av Försäkringskassan.

Innebörden av överenskommelsen

Om arbetstagare är frånvarande från arbetet, men får någon av ovan nämnda ersättningar från Försäkringskassan, är denna tid semesterlönegrundande frånvaro enligt följande.

Viss sjukpenning i förebyggande syfte ger semesterlönegrundande frånvaro såsom SemL 17 § anger, som mest 180 dagar. Viss smittbärarpenning ger semesterlönegrundande frånvaro såsom SemL 17b § anger, som mest 180 dagar.

Skulle arbetstagaren ha påbörjat en period med ovan nämnda ersättningar när överenskommelsen löper ut, får arbetstagaren fortsatt semesterlönegrundande frånvaro så länge ersättning utges, eller om gränsen på 180 dagar har uppnåtts.

Arbetsgivare kan på sedvanligt sätt begära att arbetstagare styrker att denne får ersättning från Försäkringskassan när förmåner ska utges.

OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård har valt att inte teckna överenskommelsen. Med OFRs förbundsområde Läkare pågår fortfarande förhandlingar.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Jeanette Hedberg och Carina Rajala
 • Löpnummer/utgåva
  20:36
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/01236