Publicerad: 9 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om PAN 20. PAN 20 innehåller bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor. En sammanfattning av överenskommelsen ges nedan.

Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 2 november 2020 Överenskommelse om PAN 20, med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll.

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.

Förhandlingsprotokoll

 • Avtalsperioden omfattar tiden 2020-11-01–2024-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden.
 • En central protokollsanteckning om ett partsgemensamt arbete mellan centrala parter har tillförts.

Löneavtal, bilaga 1

 • Utrymmet vid löneöversyn har fastställts enligt nedan:
  • 1 november 2020 – 3,15 kronor,
  • 1 april 2021 – 3,22 kronor och
  • 1 april 2022 – 2,30 kronor.
  • Utrymmet per 1 april 2023 fastställs av centrala parter.
 • Löneöversynstillfällen är 2020-11-01, 2021-04-01, 2022-04-01 samt 2023-04-01.
 • Löneöversyn genomförs genom traditionell förhandling om inte annat överenskoms lokalt.
 • Avtalet innehåller inga individgarantier.
 • Lägsta lönen för arbetstagare enligt bilaga 2, Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, § 1 c) som har fyllt 19 år räknas upp först från och med 2022-01-01 enligt nedan:
  • fr.o.m. 2022-01-01 ska lägst lön uppgå till lägst 120,80 kronor,
  • fr.o.m. 2023-01-01 ska lägst lön uppgå till lägst 122,50 kronor,
  • fr.o.m. 2024-01-01 ska lägst lön uppgå till lägsta lönen för 2023-01-01 x det fastställda utrymmet för 2023.

Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, bilaga 2

 • Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 med 2,4 procent. I punkt 1 har pingsthelgen utgått från O-tilläggstid A och betraktas i ersättningshänseende såsom vanlig helg.

Rekommendation till beslutexpanderbart innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner och styrelsen för Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation rekommenderar kommunen, respektive berört kommunalförbund att besluta, med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01:

att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt

att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:

SKRs kontaktcenter
08-452 70 00
info@skr.se
Sobonas servicetelefon
08-452 75 20
kontakt@sobona.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Donovan Häll Sobona: Marianne Albemark
 • Löpnummer/utgåva
  20:43
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/01471