Publicerad: 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m.

Ett nytt Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats. Avtalet gäller från och med 2020-05-01 och ersätter då KOM-KL.

Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel, TLO-KL och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser (AB), se cirkulär 16:67.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 1 maj 2020 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation tecknade 2012 Omställningsavtal KOM-KL som från och med 2017 kompletterades med bilagan TLO-KL om tidig lokal omställning.

Under december 2019 träffade centrala parter Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal, se cirkulär 19:52.

Motsvarande överenskommelse träffades med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd med skillnaden att den är tidsbegränsad och gäller under perioden 2020-05-01–2022-12-31. Om överenskommelsen med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd inte permanentas i samband med försöksperiodens utgång, eller tidigare, gäller följande;

 • Bestämmelserna om turordning och företrädesrätt i AB 14 i lydelse från och med 2019-01-01 § 35 ska gälla.
 • Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR och Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen upphör att gälla.

För närmare läsning om principöverenskommelsen med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund Samverkansråd, se cirkulär 19:52.

Innehåll

Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, är en vidareutveckling av KOM-KL. KOM-KR gäller från och med den 1 maj 2020 och tillsvidare, och ersätter KOM-KL som därmed upphör. Avtalet består av förhandlingsprotokoll 2020-01-05 med tillhörande bilagor,

 1. Bilaga 1 Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR
 2. Bilaga 2 Centrala och lokala protokollsanteckningar
 3. Bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar
 4. Bilaga 4 Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden
 5. Bilaga 5 Lokalt kollektivavtal för KOM-KR och
 6. Bilaga 6 Centrala parters syn på förebyggande insatser

Partsgemensam kommentar till KOM-KR

Centrala parter beskriver de flesta bestämmelserna i avtalet mer ingående i en partsgemensam kommentar och därför författas inte någon sedvanlig redogörelsetext. Den partsgemensamma kommentaren biläggs inte detta cirkulär i nuläget. Cirkuläret uppdateras med den partsgemensamma kommentaren när kommentaren blir klar.

Nedan redogörs översiktligt för de delar som skiljer Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) från KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse 2016-12-07.

Redogörelse för de viktigaste förändringarna jämfört med KOM-KL

 • Kompetens- och omställningsavtal gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona (med vissa begränsningar).
 • KOM-KR har ett bredare syfte som innebär att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av omställning. Fokus i avtalets målsättning har flyttats från att enbart trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet till att även omfatta verksamhetens behov av kompetensförsörjning.
 • Tidigare TLO-KL (bilaga 7 till KOM-KL), nu förebyggande insatser, har permanentats och utgör ett nytt kapitel i avtalet. Dessa omfattar nu också Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
 • Tillämpningsområdet beskrivs under varje kapitel: förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner.
 • En bestämmelse om rätten till kompetensutvecklingsplan för tillsvidareanställda anställda arbetstagare som riskerar övertalighet samt tidsbegränsat anställda arbetstagare som arbetat en viss tid har tillkommit.
 • Medel till förebyggande insatser avsätts ur Omställningsfonden för perioder om tre år. Medlen kan ansökas om för företag anslutna till Sobona respektive avropas av kommuner och regioner.
 • Tillämpningsområdet för aktiva omställningsinsatser har utökats och kan omfatta arbetstagare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för denna överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada.
 • Rätten till aktiva omställningsinsatser upphör inte längre vid 65 årsålder utan upphör i samband med att rätten att kvarstå i anställningen enligt LAS upphör.
 • Ekonomiska omställningsförmåner gäller enligt samma villkor för arbetstagare anställda i en kommun eller region som för arbetstagare anställda i företag anslutna till Sobona.
 • Finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska förmåner finansieras av en premie som utgörs av 0,1 procent av arbetsgivarens lönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB respektive Sobonas branschavtal där så särskilt anges. Detta gäller såväl kommuner och regioner som företag anslutna till Sobona (som tidigare tillämpade en alternativ finansieringsmodell).
 • Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt § 16 samt avgångsersättning enligt § 17 mom. 2.

Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Den sedan tidigare träffade Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2010-12-07, ersätts av Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2020-05-01. Överenskommelsen innehåller konsekvensändringar med anledning av att Sobona bildats. Ändringar har även gjorts i relation till förändringar i det allmänna pensionssystemet, i § 2 mom. 1, mom. 3 d).

Rekommendation till beslut gällande lokalt kollektivavtal – LOK, KOM-KR

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till berörd arbetstagarorganisation som begär det.

Lokalt kollektivavtal KOM-KR

För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona gäller samtliga delar av detta avtal som lokalt kollektivavtal, förutom Bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar.

Rekommendation till beslut gällande lokalt kollektivavtal – LOK, Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare - kommuner och regioner – och berörda arbetstagarorganisationer att anta ett lokalt kollektivavtal med det innehåll som framgår av §§ 2–8 och 10. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.

Frågor gällande Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR och Särskild ersättning till äldre arbetstagare

Frågor om avtalet besvaras av Sabina Bajraktarevic, Karin Nordin och Donovan Häll, SKR samt Cecilia Tazewell, Sobona.

Kontakt via:
SKRs Kontaktcenter, 08 – 452 70 00 eller info@skr.seSobonas servicetelefon, 08 – 452 75 20 eller kontakt@sobona.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Sabina Bajraktarevic, Donovan Häll och Johan Thörn. Sobona: Cecilia Tazewell
 • Löpnummer/utgåva
  20:24
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/00715