Publicerad: 8 oktober 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Jobb för unga

Cirkuläret innehåller information till kommuner om tillämpligt kollektivavtal m.m. för satsningen jobb för unga. Cirkuläret medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Jobb för unga

Detta cirkulär innehåller information om tillämpligt kollektivavtal m.m. för anställningar hösten 2020 inom satsningen jobb för unga. Cirkuläret kompletterar tidigare cirkulär 20:31.

Målgrupp

Målgruppen under hösten 2020 för satsningen jobb för unga är ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Ungdomar som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand ska prioriteras. Det kan till exempel vara ungdomar med funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrade ungdomar eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning.

Anställningens längd

Anställningstiden får vara högst 4 månader. Har ungdomen under 2020 varit anställd inom sommarjobbssatsningen får den totala anställningstiden i sommarjobb och jobb för unga tillsammans vara högst 4 månader.

Satsningen jobb för unga upphör den 31 december.

Tillämpligt kollektivavtal

Syftet med satsningen jobb för unga är enligt regeringen att möta en ökad arbetslöshet och att fler unga kan ta sina första steg in i arbetslivet i en tid då det råder ett svårt läge på arbetsmarknaden.

Kommuner kan anställa ungdomar inom satsningen jobb för unga med BEA eller H.ÖK/AB som tillämpligt kollektivavtal.

För att kollektivavtalet BEA ska vara tillämpligt vid anställning av inom ramen satsningen jobb för unga krävs att BEA § 1 Syfte och § 2 Tillämpningsområde, mom. 1 c) är uppfyllda.

Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA T Kap. 1 Inledande bestämmelser

§ 1 Inledning

Huvudmålet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom BEA T:s tillämpningsområde är att stärka en anvisad arbetstagares möjligheter att få ett reguljärt arbete.

§ 2 Tillämpningsområde m.m.

Mom. 1 Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, gäller detta avtal arbetstagare som

c) anställts för arbete, som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet, i syfte att minska arbetslösheten.

Arbetstagare kan anställas på BEA om arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren är i behov av att stärkas för att få ett reguljärt arbete samt att denne anställs för arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet, i syfte att minska arbetslösheten.

Om anställningen avser reguljärt arbete till exempel ett vikariat ska HÖK/AB tillämpas.

Ersättning m.m.

Arbetsförmedlingen får lämna bidrag till kommunerna för anställningar under 2020.

Fördelning av medlen till kommunerna får inte inverka på tillkomsten av redan planerade jobb för ungdomar.

Medlen ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa jobb för unga.

Sista datum för kommunerna att ansöka om ersättning är den 28 februari 2021.

Kommunerna har möjlighet att begära ersättning upp till ett belopp som är 55,55 procent högre än den ursprungliga medelstilldelningen.

Vid frågor om ersättning hänvisas i första hand till Arbetsförmedlingen.

Rekommendation till beslut

Informationen enligt detta cirkulär medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Karin Nordin och Vincent Paciello Lundvall
 • Löpnummer/utgåva
  20:40
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/01346