Publicerad: 25 juni 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen

Cirkuläret sammanfattar förfarandet runt statsbidrag för satsningen för att höja kompetensen och skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Vidare redogörs för SKR:s och Kommunals intentioner kopplat till satsningen.

Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen

För att stärka äldreomsorgen gör regeringen en satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen innebär en möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på heltid där utbildning varvas med arbete. Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid den anställde är frånvarande från arbetet på grund av studier. Satsningen löper under 2020 och 2021.

Statsbidrag från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har nu utlyst statsbidraget som kan sökas fram till den 31 oktober 2020. För frågor om utlysningen och förutsättningar kring fördelningen av medlen, kontakta Socialstyrelsen.

Satsningen äldreomsorgslyftet, Socialstyrelsen
Enligt Socialstyrelsen får kommuner rekvirera medel i egenskap av huvudman enligt den fastställda fördelningsramen för såväl verksamhet i egen som i privat regi. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen. Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna. Kommunerna förfogar alltså över fördelningen av medlen.

SKR vill understryka intentionen med satsningen – att den syftar till att öka andelen tillsvidareanställda på heltid. Det är syftet med insatsen, oavsett hur medlen fördelas mellan kommunala eller privata utförare.

Då medarbetare genom denna satsning erbjuds tillsvidareanställning på heltid med möjlighet att studera på betald arbetstid vill SKR uppmana till ett noggrant rekryteringsförfarande, eventuellt med utlysning av tjänsterna, för att identifiera sökande som uppfyller kvalifikationskraven. Lämpliga kvalifikationskrav kan vara att personen har förutsättningar och är beredd att arbeta och studera på heltid samt har en vilja att stanna kvar i verksamheten efter avslutade studier, samt att personen har förutsättningar att tillgodogöra sig en full utbildning under perioden, det vill säga t o m 2021-12-31.

Kompetensutveckling för tillsvidareanställda via omställningsfonden

För redan tillsvidareanställda medarbetare utan relevant utbildning finns möjligheter till kompetensutveckling inom ramen för Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR). De möjligheter som ges inom ramen för KOM/KR kan till exempel handla om finansiering av merkostnader i samband med utbildningsinsatser till vårdbiträde eller undersköterska såsom att upphandla uppdragsutbildning, resor, litteratur logi etc. Omställningsfonden kan också vid behov göra en lokal upphandling för flera kommuner.

Omställningsfonden och äldreomsorgslyftet, Omställningsfonden

SKR:s och Kommunals överenskommelse

SKR och Kommunal har en överenskommelse som innehåller bakgrund och intentionerna kopplade till satsningen.

Satsning på kompetenslyft till äldreomsorgen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Katarina Storm Åsell
 • Löpnummer/utgåva
  20:30
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/01002