Publicerad: 3 december 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR Läkare

SKR och Sobona träffade den 13 november 2020 Huvudöverenskommelse, HÖK 20, med OFR Läkare (Sveriges läkarförbund). Samtidigt träffades också överenskommelse om avtalet Med.stud.20. HÖK 20 innebär att parterna har enats om ett 4-årigt avtal med löpperiod 2020-11-01 till 2024-03-31. Avtalet är inte möjligt att säga upp i förtid.

Löneavtalet (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2020-04-01. Löneöversynen 2020 är utan angiven nivå. Det finns sedan garanterade utfall för arbetstagarorganisationen på 2,0 procent för 2021 och 1,6 procent för 2022. Det fjärde året fastställs det garanterade utfallet för arbetstagarorganisationen av centrala parter, där den normering som industrins parter enas om i nästa avtalsrörelse blir vägledande. Allmänna bestämmelser (bilaga 2) - AB 20 - gäller fr.o.m. 2020-11-01, där annat inte anges. O-tilläggen räknas upp fr.o.m. 2021-04-01 och fr o m 2022-04-01. I Specialbestämmelserna (bilaga 3) görs vissa ändringar och en ny underbilaga 3 införs med villkor för läkares BT-tjänstgöring. I protokollsanteckningarna (bilaga 4 och 5) tillkommer flera nya bestämmelser, bland annat om olika partsarbeten. Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR Läkare, Specialbestämmelser Läkare (bilaga 3) inklusive avtalet Med stud 20, samt redogörelsetext om nyheter och ändringar i avtalen, inklusive två bestämmelser från AB 20 (bilaga 2). I övrigt beskrivs AB 20 i särskilt cirkulär 20:42

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFRs förbundsområde Läkare

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Avtalsrörelsen inleddes vid årsskiftet 2019/2020. I mars gjorde arbetsmarknadens parter uppehåll i förhandlingarna och avtalen prolongerades till 2020-10-31. Detta på grund av Coronapandemins effekter. Förhandlingarna återupptogs i slutet av september/början av oktober. Parterna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn, företrädda av parterna inom industrin, enades den 31 oktober om avtal som angav en norm för lönekostnadsökningar (det s.k. märket) på svensk arbetsmarknad.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation, träffade den 13 november 2020 Huvudöverenskommelse, HÖK 20, med OFR Läkare (Sveriges läkarförbund). Samtidigt träffades också överenskommelse om avtalet Med.stud.20.

Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR Läkare, Specialbestämmelser Läkare (bilaga 3) inklusive avtalet Med stud 20, samt redogörelsetext om nyheter och ändringar i avtalen. Allmänna bestämmelser (AB 20) ingår inte utan beskrivs i särskilt cirkulär 20:42. Undantag gäller två bestämmelser som tillkommit i förhandlingarna med Läkarförbundet och beskrivs i detta cirkulär.

Nedan följer en redovisning av överenskommelsen i punktform

 • Avtalen HÖK 20 och Med stud 20, gäller 2020-11-01—2024-03-31och är inte möjliga att säga upp i förtid.
 • Löneavtalet (bilaga 1) gäller från 1 april 2020 och innehåller fyra löneöversynstidpunkter:
  • 1 april 2020, ingen nivå anges för garanterat utfall.
  • 1 april 2021, garanterat utfall för arbetstagarorganisationen utgör 2 %.
  • 1 april 2022, garanterat utfall för arbetstagarorganisationen utgör 1,6 %.
  • 1 april 2023, garanterat utfall för arbetstagarorganisationen fastställs av centrala parter. Detta utifrån den norm som sätts för lönekostnadsökningar av parterna inom industrin (se bilaga 5). En särskild uppföljning och analys av lönestrukturen ska göras lokalt (se bilaga 4). Det införs en möjlighet för lokala parter till central konsultation om löneavtalet (se bilaga 5).

Allmänna bestämmelser (AB), bilaga 2

 • Till regleringen i § 4 mom. 3 om projektanställning har tillförts att arbetstagaren efter avslutad projektanställning får tillgodoräkna sig tid för konvertering i både AVA och vikariat.
 • Kvalifikationstiden för när arbetstagaren har rätt till föräldrapenningtillägg i § 29 mom. 1 har sänkts från 365 till 180 anställningsdagar. Ändringen träder i kraft 2022-01-01.
 • Övriga ändringar i AB redogörs för i cirkulär 20:42

Specialbestämmelser, bilaga 3 och avtalet Med stud.

 • Möjlighet till lokal överenskommelse om måltidsuppehåll förtydligas.
 • Bestämmelsen om beredskap b) i Specialbestämmelserna upphör att gälla 2021-10-01. Vad gäller lokala avtals giltighet och hantering av förändringen i lokala avtal (se bilaga 4)
 • Från 2021-10-01 införs en bestämmelse om utbetalning av innestående kompensation för jour och beredskap. Det gäller kompensation som ej tagits ut i ledighet inom 12 månader från intjänandet. Lokala kollektivavtal som reglerar frågan fortsätter att gälla om lokala parter inte enas om annat.
 • Parterna har träffat en överenskommelse om en ny underbilaga till Specialbestämmelserna med anställningsvillkor för BT-läkare. BT-läkare· anställs på begränsad tid (tidsbegränsat förordnande) i 12 månader. Möjlighet till avvikelse finns och kan avse annan längd på anställningen eller tillsvidareanställning som ST-läkare. Parterna ska kopplat till överenskommelsen fortlöpande följa upp och utvärdera villkoren för BT-läkare.
 • Avtalet Med stud.20 gäller samma period som HÖK, d.v.s. 2020-11-01—2024-03-31. I övrigt har inga materiella förändringar gjorts.

Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 4

 • Efter att löneöversynen är klar ska en särskild uppföljning och analys göras av lönestrukturen. Uppföljningen och analysen är ett viktigt underlag i parternas överläggning.
 • Lokala parter ska göra en årlig uppföljning och analys av anställningsvillkor och lönestruktur för läkare med tidsbegränsade förordnanden (AT- och BT-läkare) samt tidsbegränsat anställda underläkare och anställda enligt Med stud avtalet.
 • Protokollsanteckning om avvikelser från §§ 20-24 i AB har uppdaterats med ett förtydligande om överenskommelse om inlöst övertid. Syftet med skrivningen är att lyfta fram arbetsgivarens ansvar för att tydliggöra grunderna för överenskommelsen. Skrivningen innehåller även exempel då översyn av överenskommelse runt inlöst övertid bör ske.
 • Specialbestämmelsens beredskap b) upphör att gälla 2021-10-01.Lokala avtal fortsätter att gälla om lokala parter inte enas om annat. Parterna konstaterar att förändringen inte är avsedd att leda till kompensationskrav i lokala avtal med högre ersättningsnivåer för jour och beredskap än i Specialbestämmelserna.
 • För den arbetstagare som vid krisläge anvisas att arbeta under förutsättningarna som anges i Krislägesavtalet gäller Krislägesavtalets villkor under tid arbetstagaren utför arbete enligt det avtalet.

Centrala protokollsanteckningar bilaga 5

 • Centrala parter fastställer det garanterade utfall för 2023 som ska tillföras LOK 20. Det sker när avtalsförhandlingar mellan berörda arbetsgivarorganisationer och Sveriges ingenjörer inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn har slutförts. Det garanterade utfallet utgörs av lönenormen för Sveriges ingenjörer.
 • Möjlighet till central konsultation där centrala parter, på initiativ från lokala parter, bistår vid diskussioner om principiella och övergripande frågor om Löneavtalets tillämpning och utfall.
 • Parterna är överens om att gemensamt stödja och verka för ett bättre flöde i läkares utbildningstjänstgöringar. En viktig fråga för att klara kompetensförsörjningen av läkare till hälso- och sjukvården.
 • Parterna initierar en gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Principöverenskommelse

Parterna har träffat en principöverenskommelse om att i AGS-KL införa en kompletterande ersättning vid smittbärarpenning dag 1 – 14 samt utfyllnad för arbetstagare med lön över tak upp till högst 30 dagar.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region och kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 20 med OFRs förbundsområde Läkare för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01,

 • att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 samt,
 • att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet, samt
 • att anta överenskommelse om avtalet Med stud. 20 som lokalt kollektivavtal.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Lena Schaller, Mia Sandberg och Anna-Clara Olsson (utbildningsfrågor). Sobona: Joakim Rydvall. Allmänna bestämmelser (AB 20): SKR: Agnes Gradstock och Annika Bjursell. Sobona: Monika Lack.
 • Löpnummer/utgåva
  20:51
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/01636