Publicerad: 8 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän kommunal verksamhet

Den 3/11 2020 enades parterna om ny HÖK 20 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Parter i denna Huvudöverenskommelse är SKR och Sobona samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV), dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

 • I HÖK 20 har parterna enats om ett 41 månader långt avtal med löpperiod 2020-11-01 till 2024-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden.
  Det innebär en lång avtalsperiod som ger möjlighet till verksamhetsutveckling.
 • Löneavtal (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2020-04-01.
  Avtalet innebär retroaktiva lön från och med 1 april.
  Avtalet är utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall.
 • Allmänna bestämmelser (bilaga 2) - AB 20 - gäller fr.o.m. 2020-11-01, där annat inte anges. O-tillägg räknas upp fr.o.m. 2021-04-01.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR AKV samt redogörelsetext för nämnda avtal. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i HÖK 20 inklusive samtliga protokollsanteckningar. Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 20) beskrivs i separat cirkulär och redogörelsetext (Cirkulär 20:42).

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Avtalsperiod, löneöversynstillfälle och uppräkningsdatum

Den 3 november 2020 enades parterna om ny huvudöverenskommelse - HÖK 20 - för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Parter i HÖK 20 är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV), dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

Avtalet är 41 månader med löpperiod 2020-11-01 till 2024-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden.

Löneavtal (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2020-04-01. Avtalet är utan angiven nivå och saknar således garanterat utfall.

Allmänna bestämmelser (bilaga 2) - AB 20 - gäller fr.o.m. 2020-11-01, där inte annat anges. Uppräkning av O-tilläggen i AB § 21 sker fr.o.m. 2021-04-01.

Nedan följer några av nyheterna i avtalet HÖK 20 OFR AKV. För en uttömmande genomgång, se redogörelsetexten till detta cirkulär.

Löneavtalet – bilaga 1

Lång avtalsperiod

Parterna har enats om ett 41 månader långt avtal som sträcker sig från 2020-11-01 till 2024-03-31.

Retroaktivt löneavtal

Löneavtalet, bilaga 1, gäller retroaktivt fr.o.m. 2020-04-01. Detta innebär att ordinarie löneöversynsdatum för 2020 ligger kvar, och att ny lön gäller från och med 1april 2020.

Löneavtal utan angiven nivå för avtalsperioden

I syfte att främja en lokal lönebildning har parterna varit eniga om att löneavtalet fortsatt ska vara utan angiven nivå för löneökningar.

Oförändrat löneavtal, bilaga 1.

Löneavtalet, bilaga 1 har lämnats oförändrat.

Centrala parters stöd till den lokala tillämpningen

Centrala parter har enats om stöd till lokala parter i fråga om lönespridning och karriärutveckling.

Lokala dialoger om lönespridning och lönekarriär

Under avtalsperioden ska lokala dialoger ske mellan arbetsgivare och lokala företrädare gemensamt för OFR AKV om utveckling av lönespridning och lönekarriär för en eller flera utvalda yrkesgrupper.

Centrala och lokala protokollsanteckningar – bilaga 3

 Arbetstidsmått ständig natt för behandlingsassistenter tas bort

Punkt 6 avseende arbetstidsförkortningen på 1 timme och 55 minuter för behandlingsassistenter anställda i regionsektorn utmönstras ur avtalet men tillämpas fortsatt till och med den 2022-03-31. Berörda arbetstagare kommer efter detta datum istället att omfattas av en ny bestämmelse (punkt 7 i centrala och lokala protokolls–anteckningar) som innebär att arbetstidsmåttet kommer att vara 34 timmar och 20 minuter vid ständig nattjänstgöring från och med 2022-04-01.

Ett sänkt heltidsmått till 34,20 vid ständig nattjänstgöring

Det införs ett heltidsmått vid ständig nattjänstgöring på 34 timmar och 20 minuter per vecka.

Det nya arbetstidsmåttet avser heltid och omfattar samtliga arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och helgdag anställda för enbart nattjänstgöring. Bestämmelsen gäller från 2022-04-01.

Av anmärkningarna till anteckningen framgår att det vid införande ska göras en avräkning i löneöversynen 2022. Värdet av arbetstidsförkortningen hanteras av respektive arbetsgivare.

Avvikelser från §§ 20-24 i AB

Protokollsanteckning om avvikelser från §§ 20-24 har uppdaterats med ett förtydligande om överenskommelse om inlöst övertid. Syftet med skrivningen är att, i båda fallen, lyfta fram arbetsgivarens ansvar för att tydliggöra grunderna för överenskommelsen. Skrivningen innehåller även exempel då översyn av överenskommelse runt inlöst övertid bör ske.

KFS Branschavtal

Ny punkt med redogörelse för vad som gäller arbetstagare som har rätt till arbetstidsförkortning, ATK.

Lokala parters dialog

Avtalet tillförs en punkt om att lokala parter ska föra dialog om lönespridning och lönekarriär med utgångspunkt från verksamhetens behov under avtalsperioden. Dialogen förs mellan arbetsgivare och OFR AKV gemensamt. Dialogerna startar hösten 2021 och följs därefter upp med årliga avstämningar om utveckling av lönespridning och lönekarriär. Av medlemmar i Sobona omfattas endast de fyra stora akutsjukhusen samt Folktandvården av denna punkt om lokal dialog.

Centrala protokollsanteckningar – bilaga 4

 Partsgemensamma arbeten

Centrala parter kommer att fortsätta förra avtalsperiodens partsgemensamma arbete om lönespridning samt genomföra ett partsgemensamt arbete om goda exempel kring karriärutveckling.

Parterna kommer vidare genomföra gemensamt arbete om distansarbete och om friska arbetsplatser.

Centrala parters syn – bilaga 5 a

Ny bilaga - Centrala parters syn om arbetstidsförläggning

Avtalet har tillförts en ny bilaga, 5 a, ”Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning”.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region och kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 20 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01,

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20, samt

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Vincent Paciello Lundvall, Karin Nordin. Sobona: Cecilia Tazewell
 • Löpnummer/utgåva
  20:44
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/01470