Publicerad: 17 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 2021

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommenda­tioner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2021.

SKR har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla. Om uppdragsgivaren (socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Uppdragstagaren kommer inte heller medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar.

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKR:s rådgivning.

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner kan inte konsultera SKR utan hänvisas till berörd kommun.

 

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2021

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2021. Beloppen är beräknade på 2021 års prisbasbelopp, 47 600 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Omkostnadsersättningar

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr /dag


% av prisbasbelopp

Kr/dag

0 – 12 år

105 %

137 kr

150 %

196 kr

13 < år

120 %

156 kr

170 %

222 kr

Vuxna

120 %

156 kr

170 %

222 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2021 (Uppräkning med 2.3%). Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Arvodesersättning

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dag

Kr/dag

Kr/dag

0 – 12 år

217 kr

346 kr

487 kr

13 < år

281 kr

411 kr

487 kr

Vuxna

346 kr

411 kr

487 kr


Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2021

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2021. Beloppen är beräknade på 2021 års prisbasbelopp, 47 600 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor / månad

10 %

397 kr

25 %

992 kr

40 %

1 587 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2021 (Uppräkning med 2.3%). Beloppet är beräknade på 2021 års prisbasbelopp, 47 600 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Arvodesersättning

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 – 35 %

397 kr – 1 388 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 – 45 %

793 kr – 1 785 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 – 55 %

1 190 kr – 2 182 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter dom i tingsrätt har Sveriges Kommu­ner och Regioner inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersätt­ning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Mikael Mattsson Flink
 • Löpnummer/utgåva
  20:53
 • Ämnen
  Social omsorg
 • Uppskattad lästid
  7 min
 • Diarienummer
  20/01639