Publicerad: 9 november 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december. Eftersom inget avtal mellan SKR och Kommunal för löner 2020 slutits förrän nu, publiceras definitivt OPI 2020 först idag.

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m. 2020. Publiceringen ska normalt ske i december. Eftersom inget avtal mellan SKR och Kommunal för löner 2020 slutits förrän nu, publiceras definitivt OPI 2020 först idag.

Tabell 1. Omsorgsprisindex (OPI)
Procentuell förändring

Tabell 1 visar den procentuella förändringen av de olika delarna av OPI och det slutliga indexet för åren 2016 till och med 2020.


2016

2017

2018

2019

2020

Årskostnad för löneavtal

2,64

2,69

2,55

2,67

2,96

Löneökning utöver avtal

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

0,44

0,10

0,00

0,00

0,00

Semesterlöneskuld

0,04

0,28

0,15

0,16

0,18

Summa lönekostnadsförändring

3,22

3,17

2,81

2,93

3,23

KPI

–0,1

0,84

1,70

1,92

1,82

Omsorgsprisindex*

2,6%

2,7%

2,6%

2,7%

3,0%

En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för OPI återfinns på SKR:s webbplats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI.

Prisindex

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Jonathan Fransson.

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson
Jonathan Fransson

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Jonathan Fransson
 • Löpnummer/utgåva
  20:45
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Ekonomi, Upphandling
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  20/01483