Publicerad: 25 november 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).

Avtalet ersätter de två BEA 17 i lydelse 2019-01-01 tecknade med ovan nämnda motparter och gäller tillsvidare från och med den 1 november 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20

Två likalydande avtal, benämnda BEA 17, tecknade med två centrala motparter har ersatts av ett avtal, BEA 20. Bokstaven T har tagits bort ur avtalets namn men BEA 20 är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan några av nyheterna i avtalet BEA 20 Kommunal och OFR AKV. För en uttömmande genomgång, se redogörelsetexten i bilaga till detta cirkulär.

 • Tillämpningsområdet är förändrat. BEA 20 gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal.
 • I inledande bestämmelser har tillförts ett moment för att förtydliga att arbetsuppgifternas sammansättning för anställda på BEA-avtalet utgår från arbetstagarens individuella förutsättningar och varierar över tid.
 • Ett förtydligande har införts om begränsningen av skyldigheten för anställda på BEA att arbeta övertid samt att fullgöra jour och beredskap.
 • Ny bestämmelse har införts med möjlighet till lokal avvikelse om att intjänandeår och semesterår sammanfaller med kalenderår, så att arbetstagare med fast kontant lön kan få semesterledighet redan under intjänandeåret.
 • Bestämmelserna om lön har förändrats. Månadslön kan tillämpas utan lokal överenskommelse. Lönesättningen vid anställningens ingående har tydliggjorts då avtalet även fortsättningsvis inte har någon lägstalön reglerad.
 • Avtalet är fortsättningsvis utan angiven nivå för löneökningar och har ingen koppling till löneöversyn enligt HÖK förutom för vissa OSA-anställda. Lönen sätts fortfarande individuellt och differentierat utifrån individens utveckling mot målet om en reguljär anställning, inte utifrån resultat och prestation sett till mål för verksamheten.
 • De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm arbetstid räknas upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 med 2,4 procent. Ersättning för jour och beredskap samt färdtid räknas upp per 2020-11-01 med 2,0 procent, per 2021-04-01 med 2,0 procent samt per 2022-04-01 med 1,4 procent.
 • Där så är relevant för BEA-avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i lydelse 2020-11-01 förts in i bestämmelser i BEA som har motsvarande innehåll som AB.
 • I avtalet har flertalet redaktionella och förtydligande ändringar genomförts. Bland annat har bestämmelserna i Bilaga A till BEA 17 som reglerade OSA-anställda inarbetats i själva avtalet.
 • En ny central protokollsanteckning om att centrala parter står till förfogande för att på initiativ från lokala parter, bistå vid diskussioner om principiella och övergripande frågor rörande avtalets tillämpning, har tillförts Bilaga 3.

  I bilagor till detta cirkulär finns avtalet BEA 20 med Kommunal och OFR AKV samt redogörelsetext till avtalet. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i BEA 20 inklusive samtliga protokollsanteckningar. För att se tidigare ändringar i BEA, t ex om de bestämmelser kring karensavdrag som infördes 2019-01-01 samt ändringar i samband med tecknandet av BEA 17, se cirkulär 18:55 och 17:29.

Rekommendation till beslut

Avtalet innehåller en förändrad rutin för arbetsgivare anslutna till Sobona. I och med BEA 20 ska även dessa Sobona-medlemmar teckna LOK 20 vid framställan från respektive riksorganisation. Med berörda arbetsgivare nedan avses inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal då de inte faller inom avtalets tillämpningsområde.

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region, kommunalförbund och övriga arbetsgivare som är anslutna till Sobona besluta, med anledning av träffad BEA 20 med Kommunal och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01,

 • att anta BEA 20, samt
 • att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Karin Nordin och Vincent Paciello Lundvall. Sobona: Joakim Rydvall och Ghazal Hernesten
 • Löpnummer/utgåva
  20:48
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/01562