Publicerad: 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och en partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och en partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Överenskommelsen innebär att AB § 33 (Uppsägningstid m.m.) och § 35 (Turordning och företrädesrätt) får nya lydelser som gäller från och med den 1 maj 2020.

AB 17 i lydelse 2020-05-01 omfattar samtliga centrala motparter, inklusive Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd som tidigare var undantagna.

Ändringarna i AB i korthet

AB § 33 Uppsägningstid m.m.

Ändringarna innebär att åldern för att omfattas av den 12 månader långa uppsägningstiden vid arbetsbrist har höjts från 57 till 61 år. Utöver det har det gjorts ett tillägg i bestämmelsen för att anpassa den till förändringen i Lagen om anställningsskydd (LAS) som innebär att en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad gäller för arbetstagare som på grund av ålder inte längre har rätt att kvarstå i anställningen.

AB § 35 Vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt

De tidsbegränsade reglerna avseende turordning och företrädesrätt som har tillämpats med de fackliga organisationer som har omfattats av Principöverenskommelse – Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser i Allmänna bestämmelser (AB) och som gällt under perioden 2017–2019 permanentas. Det har dock gjorts viss utvidgning av företrädesrätten och antal kalenderdagar för facken att enas i frågan om sammanläggning av driftsenheter har höjts från 7 till 10.

Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m.

Centrala parter har utarbetat en kommentar gällande hantering av arbetsbrist m.m. Kommentaren beskriver hanteringen av arbetsbrist enligt AB mer ingående. Förhoppningen är att kommentaren ska underlätta den lokala tillämpningen av bestämmelserna.

Ingår i Principöverenskommelse

Överenskommelsen om ändringar i Allmänna bestämmelser samt den partsgemensamma kommentaren gällande arbetsbrist m.m. ingår som del av Principöverenskommelse – Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m. daterad den 4 december 2019.

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

Med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd är Principöverenskommelsen tidsbegränsad under perioden 2020-05-01–2022-12-31. Om Principöverenskommelsen med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd inte permanentas i samband med försöksperiodens utgång, eller tidigare, gäller följande;

 • Bestämmelserna om turordning och företrädesrätt i § 35 i AB 14 i lydelse från och med 2019-01-01 ska gälla.
 • Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR och Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen upphör att gälla.

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av Agnes Gradstock, Donovan Häll, SKR samt Monika Lack, Sobona.

Kontakt via:
SKRs Kontaktcenter, 08 – 452 70 00 ellerinfo@skr.se
Sobonas servicetelefon, 08 – 452 75 20 eller kontakt@sobona.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Sabina Bajraktarevic, Donovan Häll och Johan Thörn. Sobona: Cecilia Tazewell
 • Löpnummer/utgåva
  20:23
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  20/00713