Publicerad: 17 juni 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020

I detta cirkulär presenterar vi SCB:s prognos nr 2 för utfallet i LSS-utjämningen för 2020.

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020

Med anledning av Räkenskapssammandraget (RS) för 2018 preliminära publicering så har SCB gjort en ny prognos för utfallet i LSS-utjämningen för 2020. RS är denna gång inte helt komplett eftersom Gnosjö och Krokom inte lämnat in ännu, detta bortfall är beaktat i beräkningen av kostnader på riksnivå.

Uppgifterna hos SCB finns på denna webbsida:

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader (SCB)

Vid förra prognosen i april beräknades personalkostnadsindex (PK-IX) med RS 2018 som underlag för de 226 kommuner som hade skickat in sina RS till SCB senast 19 april. De största förändringarna mellan denna prognos och aprilprognosen finns bland de 64 kommuner där det gamla PK-IX har använts i aprilberäkningen. Övriga kommuners utfall påverkas av att genomsnittskostnaderna per insats och att totalkostnaderna ändrats. Befolkningsantalet har också ändrats sedan förra prognosen. Dessutom finns några korrigeringar av underlaget för enskilda kommuner med.

Avvikelsen mellan denna prognos och SCB:s preliminära beräkningar av LSS-utjämningen som ska publiceras senast 1 oktober i år bör bli ganska små.

I den senaste ändringen av LSS-utjämningen (prop. 2007/08:88) tar regeringen ställning för att PK-IX ska uppdateras ofta för att hålla träffsäkerheten på en hög nivå. Vår bedömning är att träffsäkerheten i systemet skulle påverkas negativt om en fullständig uppdatering inte gjordes.

Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar:

 • Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2018 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.
 • Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2018 enligt uppgifter från Försäkringskassan.
 • Uppgifter om ersättning till Försäkringskassan enligt RS 2018.
 • Personalkostnadsindex (PK-IX) som baseras på uppgifter från RS 2018.
 • Folkmängdsuppgifter per den 31 mars 2019.
 • Genomsnittskostnader beräknade på basis av en preliminär rikstotal från RS 2018. Kostnaden per insats som används i beräkningen av grundläggande standardkost-nad framgår av fliken ”Tabell 5”. Se adressen till SCB:s webbsida ovan.
 • Standardkostnader som är uppräknade med prognos för kpif för 2019 och 2020 totalt 3,2 procent.

De totala kostnaderna som utjämningssystemet omfattar uppgick 2018 till 52,1 miljarder kronor, en ökning med cirka 4,5 procent jämfört med 2017.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2019–2026

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 2019–2026” på vår webbplats på nedanstående länk:

http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2019–2026. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 19:21) beror på:

 • Preliminär LSS-utjämning 2020

Beräkningarna bygger i övrigt på 2019 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned filen:

 • Uppdateringsfil-19029nr3.xls

från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manua-len, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Frågor om detta cirkulär

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Peter Sjöquist (LSS-utjämning) 08-452 77 44, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10.
Båda kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson    Peter Sjöquist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Peter Sjöquist
 • Löpnummer/utgåva
  19:29
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Diarienummer
  19/00875