Publicerad: 30 april 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision

Den 30 april 2019 träffade SKL/Sobona överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision.

SKL och Sobonas främsta prioritet har under dessa förhandlingar varit att få en lång avtalsperiod för att ge arbetsgivarna förutsättningar att kunna arbeta med en långsiktig strategisk planering. Villkorsförändringarna har gjorts i syfte att stödja verksamhetsutvecklingen och bidra till att arbetsgivarna ska kunna behålla och rekrytera personal med rätt kompetens då det är en av de stora utmaningarna för arbetsgivarna framöver.

SKL och Sobona har eftersträvat en fortsatt ökad flexibilitet i beredskapsförläggningen i syfte att möjliggöra för personer att kunna kombinera sitt vanliga arbete och familjeliv med att vara beredskapsbrandman. Det har vidare gjorts flera förändringar i syfte att underlätta bemanningen under perioder då det kan vara särskilt svårt.

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Den 30 april 2019 träffade SKL/Sobona överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision.

SKL och Sobonas främsta prioritet har under dessa förhandlingar varit att få en lång avtalsperiod för att ge arbetsgivarna förutsättningar att kunna arbeta med en långsiktig strategisk planering. Villkorsförändringarna har gjorts i syfte att stödja verksamhetsutvecklingen och bidra till att arbetsgivarna ska kunna behålla och rekrytera personal med rätt kompetens då det är en av de stora utmaningarna för arbetsgivarna framöver.

SKL och Sobona har eftersträvat en fortsatt ökad flexibilitet i beredskapsförläggningen i syfte att möjliggöra för personer att kunna kombinera sitt vanliga arbete och familjeliv med att vara beredskapsbrandman. Det har vidare gjorts flera förändringar i syfte att underlätta bemanningen under perioder då det kan vara särskilt svårt.

Förhandlingsprotokoll med avtalsbilaga samt redogörelsetext bifogas detta cirkulär.

Nedan en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.

 • Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 17.
 • Avtalet omfattar perioden 2019-05-01 – 2022-04-30 och är inte uppsägningsbart i förtid.
 • Den tidigare anmärkningen i § 2 Allmänna åligganden gällande skriftligt intyg om tjänstgöringshinder har lyfts in i brödtexten och omformulerats. Ett förtydligande om vilka som kan utfärda intyg har också gjorts.
 • Anmärkning 2 i § 4 har ändrats genom att pingstafton och pingstdagen har strukits, vilket innebär att förhöjd beredskapsersättning enligt anmärkningen inte längre faller ut under pingstafton och pingstdagen.
 • Tillägget på beredskapsersättningen som utges under 8 sommarveckor har höjts från 35 procent till 40 procent.
 • Ett nytt tillägg med 30 procent av ersättningen per timme enligt § 4 mom. 1 har tillförts för arbetstagare som efter förfrågan från arbetsgivaren åtar sig beredskap utöver sin fastställda beredskapstjänstgöring.
 • Ersättningen för tjänstgöring (som flera andra ersättningar enligt avtalet grundar sig på) räknas upp med 2,3% för perioden 2019-05-01 – 2020-04-30 För 2020 och 2021 höjs ersättningen med det s.k. ”märket” som fastställs av parterna inom industrin.
 • Det har gjorts förändringar i bestämmelsen som reglerar larmersättningen.

Från och med 2019-05-01:

Det införs en förhöjd ersättning för tjänstgöring från och med nionde timmen. Ersättningen från och med nionde timmen utges med 155 procent av ersättningen per timme enligt § 5 mom. 1

Från och med 2020-11-01:

Ersättningen för första timmen höjs från 175 procent till 180 procent av ersättningen per timme enligt § 5 mom. 1

Ersättningen som utges från och med den nionde timmen höjs från 155 procent till 180 procent av ersättningen per timme enligt § 5 mom. 1

 • Det har tillförts en ny bestämmelse, § 8, om hälsoundersökningar och fysiska tester. Innehållet i det första stycket låg tidigare under § 3. Stycket slår fast att arbetstagare har rätt till ersättning för all tidsåtgång i samband med regelbundna hälsoundersökningar och fysiska tester som är nödvändiga för bedömning av arbetstagarens hälsotillstånd och tjänstbarhet
 • Det har tillförts en ny bestämmelse, § 10, som innebär en möjlighet för arbetsgivare och arbetstagarorganisation att träffa lokalt kollektivavtal eller enskild överenskommelse om ersättningar för kostnader som kan uppstå för arbetstagaren i samband med beredskapsanställning
 • Antal dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom har höjts från 120 till 180 dagar

Rekommendation till beslut

SKL:s styrelse och Sobonas styrelse rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund att besluta med anledning av träffad överenskommelse, RiB 19 med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision för tillämpning fr.o.m.

2019-05-01, att anta Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision som lokalt kollektivavtal.

Frågor

Frågor om detta cirkulär och RiB 19 besvaras av Jan Bergström, Johan Thörn, Giggi Langlet och Göran Holm.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Johan Thörn och Jan Bergström, Sobona: John Nilsson och Giggi Langlet
 • Löpnummer/utgåva
  19:22
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  20 min
 • Diarienummer
  19/00658