Publicerad: 29 oktober 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen

En ny form av stöd, omvårdnadsbidrag, infördes den 1 januari 2019 för föräldrar till barn med funktionsnedsättning enligt 22 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Samtidigt tillkom en rätt för förälder att förkorta normal arbetstid med upp till en fjärdedel enligt Föräldraledighetslagen (FörL) om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag.

Reglerna om vilka som omfattas av FörL ändrades den 1 juli 2019.

Omvårdnadsbidrag

En ny form av stöd, omvårdnadsbidrag, infördes den 1 januari 2019 för föräldrar till barn med funktionsnedsättning enligt 22 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Stödet gäller till och med det år barnet fyller 19 år. Omvårdnadsbidraget ersätter den tidigare motsvarande förmånen vårdbidraget. En förändring är att båda föräldrarna (och den som likställs med förälder) kan dela på bidraget.

Försäkringskassan beslutar om förmånen, och ny prövning av behoven ska ske minst vartannat år. Förmånen utges i fyra steg som 25 %, 50 %, 75 % eller hel förmån utifrån barnets behov. Ersättningen i form av omvårdnadsbidrag är sjukpenning- och pensionsgrundande i de statliga systemen.

Möjlighet till ledighet med omvårdnadsbidrag enligt Föräldraledighetslagen
En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. SFB. Det innebär att båda föräldrarna (och den som likställs med förälder) har rätt till ledighet med en fjärdedel enligt 9 § FörL. Observera att rätten till ledighet enligt FörL inte är kopplad till omfattningen av omvårdnadsbidraget.

Även den förälder som enligt tidigare beslut av Försäkringskassan beviljats vårdbidrag har rätt till ledighet från arbetet med en fjärdedel av normal arbetstid, vilket framgår av övergångsbestämmelser till lagen.

Ansökan om ledigheten i form av förkortning av arbetstiden ska hanteras som annan ansökan om föräldraledighet.

Ledigheten med omvårdnadsbidrag enligt 9 § FörL är inte semesterlönegrundande enligt 17 § Semesterlagen. Däremot finns en förmån i Allmänna bestämmelser (AB) § 27 mom. 14 b som innebär att ledighet med lön eller delar av lön, dock lägst lön motsvarande 40 procent av den för heltidsanställd gällande lönen, är semesterlönegrundande. Detta innebär att ledigheten ändå kan vara semesterlönegrundande för medarbetare som går på AB.

Lönebortfall som uppkommer vid ledighet enligt FörL är tjänstepensionsgrundande enligt KAP-KL och AKAP-KL. Det är därför viktigt att särskilja denna ledighet från andra ledigheter, exempelvis tjänstledighet utan lagstadgad grund.

Ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen

Reglerna om vilka som omfattas av FörL ändrades den 1 juli 2019.

Med förälder likställs följande personer enligt 1 § FörL:

 1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
 2. förälders sambo,
 3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
 4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder) och
 5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Donovan Häll
 • Löpnummer/utgåva
  19:42
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/01451