Publicerad: 16 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI)

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. Observera att i år är OPI 2020 enbart preliminärt tills ett nytt löneavtal finns på plats.

Omsorgsprisindex (OPI)

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m. 2020.

Observera att inget avtal slutits med Kommunal för löner 2020. OPI 2020 kommer att revideras uppåt så snart ett nytt löneavtal finns på plats. Förslag på hur man hanterar preliminärt OPI hittar ni i vår promemoria om prisindex.

Tabell 1. Omsorgsprisindex (OPI)

Procentuell förändring


2016

2017

2018

2019

2020 prel

Årskostnad för löneavtal

2,64

2,69

2,55

2,67

0,59

Löneökning utöver avtal

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

0,44

0,10

0,00

0,00

0,00

Semesterlöneskuld

0,04

0,28

0,15

0,16

0,04

Summa lönekostnadsförändring

3,22

3,17

2,81

2,93

0,73

KPI

–0,1

0,84

1,70

1,92

1,82

Omsorgsprisindex*

2,6%

2,7%

2,6%

2,7%

0,9%

En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för OPI återfinns på SKR:s webbplats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI.

Prisindex

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Jonathan Fransson, 08-452 78 62, jonathan.fransson@skr.se

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson                Jonathan Fransson

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Jonathan Fransson
 • Löpnummer/utgåva
  19:57
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Diarienummer
  19/01675