Publicerad: 2 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med tre aktörer erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2019. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Bank AB (publ), Boverket och AB Balken Finans Sweden (som administreras av Marginalen Bank Bankaktiebolag) erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2019. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Boverket

Boverket redovisar uppgifter om aktuellt garanterat belopp per garanti som tecknats efter 1992-01-01 och där krav på kommunal förbindelse bör finnas.
Kommuner utan ansvarsförbindelser får underlag på detta endast en gång tillsammans med särskild skrivelse och därefter inga årliga uppgifter. Majoriteten av alla kommuner kommer därför inte att få något utskick i år då kommunen har fått denna särskilda skrivelse under tidigare år och inga nya åtagande kan tillkomma.

Utskick till de kommuner som ännu har gällande åtagande kommer att ske via e-post utifrån uppgift föregående år. Har Boverket frågor på dessa kontaktuppgifter kommer de att kontakta berörda kommuner särskilt och ingen beställningssedel behöver därför skickas in till Boverket.

Boverket tar fram uppgifterna genom samkörning mellan olika statistikregister. Erfarenhetsmässigt uppnås inte full matchning mellan registren. Boverket kan bara redovisa uppgifter om gällande kreditgarantier. I vissa fall kan Boverket ändå lämna ersättningar för garantier som avser uppsagda garantier. Dessa omfattas inte av redovisningen. Uppgifterna distribueras kostnadsfritt och utan begäran från kommunen till de kommuner som har utestående ansvarsförbindelser. Boverket skickar endast uppgifter till kommunen och ni ombesörjer själva att vidarebefordra underlagen till era revisorer om så önskas.

Uppgifterna distribueras preliminärt vecka 03.

Marginalen Bank

AB Balken Finans Sweden erbjuder kommunen engagemangsuppgifterna om kommunalt förlustansvar hos AB Balken Finans Sweden mot en ersättning om 750 kronor. Tjänsten utförs av Marginalen Bank Bankaktiebolag.

SBAB

SBAB erbjuder uppgifter avseende totalsumman av de lån kommunen tecknat för-lustansvar för, till en kostnad av 600 kronor. Redovisningen skickas per brev. Om redovisning önskas per fastighet blir priset 1 600 kronor. Denna redovisning lämnas via en Excelfil.

Beställning sker på bifogade beställningssedlar och/eller via e-post

Beställning från Boverket görs via e-postadressen: kreditgarantier@boverket.se

Beställning från Marginalen och SBAB görs via beställningssedlar (se Bilagor nedan) som fylls i elektroniskt och sedan sänds in via e-post.

Frågor och kontaktuppgifter

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson                    Elisabet Jonsson

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Elisabet Jonsson
 • Löpnummer/utgåva
  19:49
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  19/01606