Publicerad: 1 februari 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Internränta för år 2020

Internräntan föreslås för år 2020 att vara 1,5 procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan år 2019. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Internränta för år 2020

Nyupplåningskostnaden har i flera års tid varit lägre än de lån med längre bindningstid som förfaller, vilket lett till att den genomsnittliga upplåningskostnaden sjunkit. Betydande förfall av fasta lån/räntebindningsderivat med relativt höga räntenivåer under 2020 motverkar den långsamma ränteuppgång som förväntas. Räntenivån för kommunsektorn 2020 ser därmed ut att bli marginellt oförändrad jämfört med år 2019 varför internräntan lämnas oförändrad. Huvudkällan är information från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.

SKL ger förslag på internränta för beräkning av kapitalkostnader för (aktiverade) investeringar för att kunna användas i internredovisningen. Den föreslagna internräntan återspeglar sektorns genomsnittliga lånekostnad.

Det kan dock vara lämpligt att påminna om att den för kommunen mest rättvisande internräntan, är att göra en egen bedömning av sin egen genomsnittliga räntekostnad för kommunens externa upplåning.

SKL:s internräntekommitté fastställer förslag till internränta årligen, senast i februari månad året innan aktuellt budgetår. En tanke är att internräntan ska vara förhållandevis stabil, varför internräntan noteras i steg om 0,25 procentenheter. Huvudsakliga underlaget för internräntan är data urtagna ur KI Finans skulddatabas vid årsskiftet året före aktuellt år. Från denna källa erhålls aktuell lånekostnad för merparten av kommunsektorns skuld, samt genom en simulering även lånekostnaden i sektorn vid nästkommande årsskifte. Som kompletterande input används även information angående övrig praxis i sektorn samt övrig relevant information.

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Siv Stjernborg, tfn 08-452 77 51, siv.stjernborg@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson Siv Stjernborg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Siv Stjernborg
 • Löpnummer/utgåva
  19:5
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  19/00143