Publicerad: 3 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2020.

SKR har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kronor som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om uppdragsgivaren (socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller medges avdrag för ersättningen. Mer information hos Skatteverket.

Skatteverket

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar.

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata företag inte omfattas av SKR:s rådgivning.

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner kan inte konsultera SKR utan hänvisas till berörd kommun.

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2020

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i
uppdraget.

Omkostnadsersättningar

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr /dag


% av prisbasbelopp

Kr/dag

0 – 12 år

105 %

136 kr

150 %

194 kr

13 < år

120 %

156 kr

170 %

220 kr

Vuxna

120 %

156 kr

170 %

220 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020 (2,3%). Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid till exempel skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Arvodesersättning

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dag

Kr/dag

Kr/dag

0 – 12 år

212 kr

338 kr

476 kr

13 < år

275 kr

402 kr

476 kr

Vuxna

338 kr

402 kr

476 kr


Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2020

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2020. Beloppen är beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

394 kr

25 %

985 kr

40 %

1 577 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2020 (2,3%). Beloppet är beräknade på 2020 års prisbasbelopp, 47 300 kronor. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Arvodesersättning

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 – 35 %

394 kr – 1 380 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 – 45 %

788 kr – 1 774 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 – 55 %

1 183 kr – 2 168 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Regioner inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersätt­ning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som till exempel behandlingsassistent.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Elisabeth Melin
 • Löpnummer/utgåva
  19:45
 • Uppskattad lästid
  7 minuter min
 • Diarienummer
  19/01522