Publicerad: 17 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1994:112.

Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stim har enats om ett normalavtal för musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021. Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom kommunal skola, omsorg och musik på jobbet. Kommunavtal som tecknas med Stim förlängs automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet. Stim kommer att kontakta alla kommuner för tecknande av avtal. Annan musikanvändning som inte omfattas av normalavtalet regleras med Stim.

SKR rekommenderar berörda kommuner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt bifogat normalavtal och i övrigt tillse att de har en heltäckande licens.

Licenser och tariffer

Tidigare normalavtal baserades delvis på ett öresbelopp beräknat på kommunens befolkning. Stim har av olika skäl drivit frågan om ett förändrat avtal där kommunens musikanvändning licensieras för olika verksamhetsområden. Det nya normalavtalet omfattar tre kommunlicenser som gäller för skola, omsorg och musik på jobbet. Förhandlingarna mellan SKR och Stim har pågått under en längre tid, vilket gör att normalavtalet har retroaktiv verkan 2016-2019. Det nya normalavtalet bedöms öka kommunernas kostnader för musikanvändning något jämfört med tidigare normalavtal. Kostnadsökningen bedöms dock generellt sett bli lägre än vad som skulle blivit fallet om varje kommun förhandlat med Stim var för sig. De framförhandlade tarifferna har också en enklare utformning än de som Stim tidigare har föreslagit kommunerna.

Musik i kommunal omsorg

Licensen ”Musik i kommunal omsorg” ger kommuner rätt att använda inspelad bakgrundsmusik, DJ och livemusik i allmänna utrymmen, enskilda rum, flerbäddsrum, sällskapsrum, serveringslokaler, rehabiliterings- och träningslokaler eller liknande inom kommunal omsorg. Med kommunal omsorg avses exempelvis äldreboenden, korttidsboenden, ungdomsboenden, trygghetsboenden, serviceboenden, dagcenter samt flyktingförläggningar. Licensen omfattar även musik i servering i omsorgsverksamhet. Vad gäller livespelningar är licensen begränsad till entréfria musiktillfällen med max 300 besökare. Licensen omfattar därtill musik på jobbet för anställda inom kommunal omsorg, det vill säga musik i exempelvis personalrum, på personalfester och dylikt.

Beräkningsparametern är antalet sängplatser inom äldreomsorgen i kommunal regi och priset för år 2016-2019 är 65 kronor per sängplats.

Musik i kommunal skola

Licensen ”Musik i kommunal skola” ger kommunala grund- och gymnasieskolor (inklusive musikgymnasium och skolor med musikklasser), fritidshem, fritidsgårdar och öppna förskolor rätt att använda inspelad bakgrundsmusik och DJ i allmänna utrymmen. Licensen ger även rätt att spela musik vid diskotekstillfällen som inte arrangeras av kommersiell aktör eller med kommersiellt syfte. SKR och Stim är i denna del överens om att en skolklass som anordnar diskotek med entréavgift inte ska anses vara en kommersiell aktör eller ha ett kommersiellt syfte. Licensen omfattar entréfria livespelningar med max 300 besökare inom grund- och gymnasieskolor (inklusive musikgymnasium och skolor med musikklasser), fritidshem, förskolor och öppna förskolor. Dock inte livespelningar på fritidsgårdar. Vad gäller sedvanliga skolavslutningar finns inget tak för antalet besökare. Licensen omfattar även musik på jobbet för anställda i de verksamheter som berörs av licensen, det vill säga musik i exempelvis personalrum, på personalfester och dylikt.

Beräkningsparametern är antalet öppna förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunal regi och priset för 2016–2019 är 770 kronor per skola.

Förskolor behöver inte ha licens för användning av bakgrundsmusik.

Musik på jobbet, övrig personal

När det gäller musik som används av anställda som inte arbetar på arbetsplatser som omfattas av ovanstående licenser, betalar kommunen en avgift beroende av antalet anställda. Enligt den schablon som framgår av normalavtalet ska kommuner betala för 50 procent av de anställda som ej arbetar inom skola eller omsorg. Tariffen varierar beroende på antalet anställda. Se bilaga A till normalavtalet.

Uppräkning av tariffer

Tarifferna för kommunernas musikanvändning räknas från och med 2020 upp på följande sätt.

Tarifferna för år 2020 räknas upp enligt följande formel:

Prisnivå 2016 x 1,025

Tarifferna för år 2021 räknas upp enligt följande formel:

Prisnivå 2016 x 1,045 x KPI2021

KPI2021 avser KPI juli 2020 / KPI juli 2019.

Från och med 2022 justeras tarifferna i enlighet med KPI med juli som basmånad.

Så tecknas nya kommunavtal

Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet. Kommunavtal som tecknas med Stim förlängs automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet.

Ett kommunavtal ger kommunen rätt att mot ersättning använda musik i verksamhet i egen regi inom de områden som anges i normalavtalet. Eventuell annan musikanvändning i kommunal regi behöver regleras med Stim.

Stim kommer att ta kontakt med respektive kommun för tecknande av kommunavtal. Arbetet påbörjas omgående, men det kan dröja innan alla kommuner har kontaktats. Det finns olika kommunavtal beroende på kommunens tidigare avtalssituation:

 • För de kommuner som varit avtalslösa perioden 2016-2019 gäller ett avtal som reglerar licens och avgift för denna period och framåt. Se bilaga B1 i normalavtalet.
 • För de kommuner som haft ett avtal baserat på öresbelopp till årsskiftet 2018/2019 gäller ett särskilt avtal som reglerar licens och avgift för 2019 och framåt. Se bilaga B2 i normalavtalet.
 • Några kommuner har ingått egna avtal med Stim under 2016 och har således ett licensavtal för perioden 2016-2019. SKR och Stim har enats om att den prissättning som framgår av det nya normalavtalet även ska tillämpas för de avtal som kommuner tecknat med Stim under 2016. Det innebär att kommuner som har betalat ersättningar som är högre än de i det nya normalavtalet kommer att krediteras vid framtida fakturering. Se bilaga B3 i normalavtalet.
 • Även de kommuner som hade ett avtal baserat på öresbelopp fram till år 2018 och ingick avtal med Stim för 2019 har rätt har rätt till kreditering av överskjutande del av betald licensavgift. I detta fall från och med den 1 januari 2019. Se bilaga B4 i normalavtalet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Hampus Allerstrand, Louise Andersson
 • Löpnummer/utgåva
  19:62
 • Ämnen
  Ekonomi, Juridik, Kultur och fritid, Skola, Äldreomsorg
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/01700