Publicerad: 26 november 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 19:01.

Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022

Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare (organisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter och sångtexter inom den kommunala musik- och kulturskolan för kalenderåret 2020-2022.

Kommunen väljer att teckna avtalet genom att fylla i och underteckna ”Överenskommelse om treårigt kopieringsavtal för noter och sångtexter för kommunal musik/kulturskola 2020-2022”. Undertecknat avtal skickas till Bonus Copyright Access senast före februari månads utgång.

Genom avtalet ges kommunen rätt att mot ersättning kopiera och tillgängliggöra musikaliskt verk och sångtext i undervisning. I det nya avtalet ges rätt till såväl analog som digital kopiering. Det nya avtalet ger även elever rätt att kopiera och dela. Avtalet ger också, till skillnad från tidigare, rätt att överföra kopiorna digitalt i undervisningsgruppen och att lagra kopiorna digitalt på musik/kulturskolans nätverk. Att inkludera även digital kopiering och tillgängliggörande är något som har efterfrågats av kommunerna och går i linje med det kopieringsavtal som gäller för skola. Avtalet gäller för tre år, istället för som tidigare ett år i taget.

Ersättning för kalenderåret 2020-2022

Tidigare två avtal (för ensembleundervisning respektive individuell- och ensembleundervisning) har efter förhandlingar ersatts av ett samlat treårigt avtal som inkluderar såväl ensembelundervisning som individuell undervisning.

Ersättning för avtalet utgår med 53 kronor exklusive moms per elev år 2020, 54 kronor exklusive moms per elev år 2021 samt 55 kronor exklusive moms per elev år 2022. Den höjda ersättning för nytt avtal baseras på att rätten att kopiera enligt det nya avtalet utvidgas från analog till teknikneutral kopiering. Material som kopierats får också delas digitalt till skillnad från tidigare. Det nya avtalet ger, till skillnad från tidigare, elever samma rätt att kopiera och dela som lärare.

Teckna avtal

Kommunen väljer att teckna avtalet genom att fylla i och underteckna bifogad överenskommelse. De avtalsvillkor som framgår av bifogat avtal och till vilka överenskommelsen hänvisar blir därigenom gällande mellan parterna. I överenskommelsen anges även kommunens och musik/kulturskolans namn, antal elever vid höstterminsstart 2018, uppgift om vart fakturan skall skickas samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress. Observera att antalet elever kommer behöva rapporteras in årligen, efter anmodan från Bonus Copyright Access.

Överenskommelsen skrivs ut i två exemplar. Ett exemplar behålls av kommunen. Det andra exemplaret insänds efter undertecknande till Bonus Copyright Access senast före februari månads utgång.

Det är viktigt att alla uppgifter i överenskommelsen fylls i.

När Bonus Copyright Access fått överenskommelsen skickar de en faktura.

Statistikrapportering

Syftet med den statistikrapportering som organisationerna varje läsår begär av vissa utvalda kommuner med stöd av 16§ i avtalet, är endast att få ett underlag för fördelningen av ersättning mellan upphovsperson och förlag. Det är givetvis viktigt att rättighetshavarna får ersättning i förhållande till i vilken omfattning deras verk kopieras och delas enligt avtalet. Organisationerna gör inte någon annan ”kontroll” av det material som berörda kommuner redovisar.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Linda Ahlford
 • Löpnummer/utgåva
  19:43
 • Ämnen
  Kultur och fritid
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  19/01493