Publicerad: 2 april 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning

Arbetsförmedlingen fattade den 12 juni 2018 beslut om att inte längre utge stöd till arbetsgivare för kostnader för semestersättning. Arbetsgivare har kunnat få ersättning fram till och med den 2 december 2018. Därefter har ansökningar om delfinansiering av semesterersättning avslagits.

Arbetsförmedlingens beslut om hantering av semesterersättning

Arbetsförmedlingen fattade den 12 juni 2018 beslut om att inte längre utge stöd till arbetsgivare för kostnader för semestersättning. Arbetsgivare har kunnat få ersättning fram till och med den 2 december 2018. Därefter har ansökan om delfinansiering av semesterersättning avslagits. Beslutet gäller för de arbetsgivare som har haft en anställd med stöd i form av lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för anställning, lönebidrag för trygghet i anställning, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, nystartsjobb samt alla former av särskilt anställningsstöd och yrkesintroduktionsanställningar.

(I förordningen om särskilt anställningsstöd finns Extratjänst angivet.

Skälet till Arbetsförmedlingens beslut är att det endast finns regelstöd förersättning för kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön under pågående anställning

För eventuell utbetald semesterersättning, som uppkommer efter att en anställning med stöd från Arbetsförmedlingen har avslutas, kommer arbetsgivaren nekas stöd för ersättning.

Arbetsförmedlingens beslut (rättsligt utlåtande som bifogas detta cirkulär) bygger på ett beslut om indragen finansiering till Arbetsförmedlingen avseende ersättning till arbetsgivare för semesterersättning som regeringen fattade år 2000. Regeringens beslut har inte fått full genomslagskraft förrän nu.

Kontakter med Arbetsförmedlingen

SKL och Sobona har framfört att det är olyckligt att Arbetsförmedlingen har brustit i att informera om ett beslut som påverkar kommuners, regioners och Sobonamedlemmars ekonomiska förutsättningar.

Arbetsförmedlingen beklagar att information avseende den indragna ersättningen inte har gått ut på ett tillfredställande sätt.

Semesterlagens innebörd av semesterersättning och effekter

Semesterlagen

 • 1 § semesterlagen anger att arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.
 • 3 § Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Effekten av 3 § är att arbetstagare ska ha arbetat ett helt s.k. intjänandeår innan semesterlön utges.
 • 26 a § Semesterdagar med semesterlön som inte har sparats enligt 18 § och som inte har kunnat läggas ut under semesteråret ersätts med semesterlön.
 • 28 § Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning.
 • 29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättning med sådan semesterlön.
 • 30 § Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

BEA, BUI, BAL och AB och tillämpningen avseende semester

Vid anställning för såväl en anvisning från Arbetsförmedlingen eller efter sedvanlig rekrytering är det arbetsgivaren som fattar beslut om vilket avtal som ska tillämpas. (Uppdelningen mellan BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och AB (Allmänna bestämmelser) är att för BEA-anställd ska arbetstagaren stärkas i anställning medan AB-anställd direkt utför reguljärt arbete). Under rubriken ”Arbetsförmedlingens interna hemsida, Vis” anges olika stödformer där ersättning för semesterersättning nu tagits bort.

I SKLs olika avtal varierar semesteråret enligt nedan:

 • Då arbetstagare är anställd på BEA gäller semesterlagen. I semesterlagen regleras att intjänandeåret avser perioden 1 april ett år till 31 mars påföljande år vilket ofta innebär att semestersättning utges i samband med avslutad anställning. I BEA finns det i frågan om semester inga möjligheter till avvikelser i form av lokal överenskommelse.
 • Arbetstagare anställd för en Yrkesintroduktionsanställning enligt avtalen BUI (Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings-och introduktionsanställning) eller BAL (Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning), med fast kontant lön får semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår.
 • Arbetstagare anställd på AB med fast kontant lön får semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår.

Beslutet omfattar semesterersättning, inte semesterlön

I det bifogade beslutet från Arbetsförmedlingen ”Rättsligt utlåtande” framgår:

”Regler om semesterersättning ges i 28-29 §§ a i semesterlagen. I 28 § sägs att om anställningen upphör innan arbetstagaren fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren istället få semestersättning. Enligt 29 § bestäms semesterersättning enligt grunderna för beräkning av semesterlön.

Det är viktigt att notera att semestersättning endast utgår i det fall anställningen upphört innan semesterlönen kunnat betalas ut.

Om det istället är så att arbetstagaren har semesterdagar med semesterlön som inte kunnat läggas ut så ersätts dessa dagar med semesterlön”.

Frågor om innehållet i cirkuläret kan ställas till:

Phia Moberg och Vincent Paciello Lundvall, Avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Rejhana Babovic, Sobona.

Per Överberg, Oscar Svensson, Åsa Karlsson, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Phia Moberg, Vincent Paciello Lundvall och Per Överberg. Sobona: Rejhana Babovic
 • Löpnummer/utgåva
  19:17
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  19/00516