Publicerad: 19 november 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista

SKL/Sobona har med berörda motparter den 28 maj 2019 träffat överenskommelse om ändringar och tillägg i SÖK T i lydelse per 2018-02-28, bilaga 3, Överenskommelse om det partsgemensamma klassificeringssystemet Arbetsidentifikation (AID).

Tillägg i avtalet om ny ansvarskod M

Tillägg och ändringar av avtalet avser att en ny ansvarskod, M, införs för Läkare med begränsat ledningsansvar i form av fullgjord bakjour eller medicinskt ansvarsområde. I samband med att ny ansvarskod M införts får det som konsekvens att de läkare med bakjour som tidigare registrerades i ansvarskod L nu ska tas bort från L och istället kodas om till ansvarskod M.

Ny handbok

Med anledningen av ändringen i SÖK T har den partsgemensamma statistikkommittén tagit fram en ny handbok för kodning av AID. Handboken har framförallt följande ändringar:

 • Ny text om gränsdragning mellan administratör och handläggare
 • Koder för att ange olika typer av ledningsansvar (A, B och C) har tillförts en mer omfattande text som förtydligar.
 • Ansvarskod F och L har fått tydligare skrivningar avseende användandet och definitionen.
 • Nytt avsnitt om ny ansvarskod M som omfattar läkare.
 • Den nya uppdaterade kodplanen per 2015 som anger specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör specialiseringstjänstgöring finns nu med.

Etikettlista AID

Förtydliganden har gjorts av i etikettlistan för Rektorer vid förskola, Handläggare övergripande verksamhet, Rehabiliteringsassistenter, Socialpedagoger inom skolverksamhet samt Rektor.

Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å den ena sidan, och Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, finns ett statistikavtal, Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T 2018-02-28. Parterna träffade den 28 maj 2019 överenskommelse om ändringar och tillägg i SÖK T, bilaga 3, Överenskommelse om det partsgemensamma klassificeringssystemet Arbetsidentifikation (AID).

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till i första hand centrala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

AID ska användas som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting och vissa medlemmar hos Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, oberoende av personalorganisationstillhörighet.

Ändringar till Överenskommelse – SÖK T 2018-06-01

Tillägg och ändringar av avtalet SÖK T bilaga 3 avser att en ny ansvarskod, M, införs för Läkare med begränsat ledningsansvar i form av fullgjord bakjour eller medicinskt ansvarsområde.

Handbok för kodning av AID och olika typer av ansvarskoder

Med anledningen av ändringen i SÖK T har den partsgemensamma statistikkommittén tagit fram en ny handbok för kodning av AID. Handboken för kodning av AID anger bärande principer för hur AID fungerar och hur kodning ska gå till. Vidare ingår här även beskrivningar av de koder som kompletterar etiketterna för olika arbetsområden.

Handboken har omarbetats för att bli enklare att använda i det praktiska arbetet med att klassificera arbetstagare enligt AID.

Gränsdragning administratörer och handläggare

Vidare har en helt ny text om gränsdragning mellan administratör och handläggare lagts till för att förenkla gränsdragningen mellan dessa områden.

Ansvarskod A, B och C

AID består av olika komponenter. En sådan komponent är koder för att ange olika typer av ledningsansvar (A, B och C). Dessa koder har fått en mer omfattande text som förtydligar vad som utgör ledningsansvar: personal- ekonomi- och verksamhetsansvar. Inga ändringar i sak har med andra ord skett av ansvarskoderna A, B och C utan definitionerna och förhållandena de olika ansvarskoderna emellan är detsamma. Ändringarna ligger i att förtydliga och förenkla kring de aktuella koderna.

Ansvarskod F och L

Centrala parters intention är att användandet av ansvarskod F ska öka och att ansvarskod F och L ska kunna användas i den partsgemensamma statistiken för centrala jämförelser i likhet med ansvarskoderna A, B och C.

För att åstadkomma en sådan förändring har tydligare skrivningar avseende användandet och definitionen av ansvarskoden F och L införts i Handboken.

I samband med att ny ansvarskod M införts får det som konsekvens att de läkare med bakjour som tidigare registrerades i ansvarskod L nu ska tas bort från L och istället kodas om till ansvarskod M.

Ny ansvarskod M

En ny ansvarskod M för läkare har införts. Ansvarskoden omfattar Läkare med begränsat ledningsansvar i form av fullgjord bakjour eller medicinskt ansvarsområde.

Läkares specialisttjänstgöring

Koden som anger specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör specialiseringstjänstgöring uppdaterades till insamlingen november 2016. Detta utifrån att Socialstyrelsen uppdaterat till Socialstyrelsens kodplan 2015. Nu finns den nya kodplanen i Handboken för AID.

Etikettlista AID

Efter revideringen av AID 2018-02-28 har parterna uppmärksammat några områden som behöver förtydligas för att kodningen ska ske på likartat sätt i alla berörda organisationer. Den partsgemensamma statistikkommittén har därför beslutat om följande förtydligande i etikettlistan:

 • Rektor vid förskola klassificeras med etikett 104012 Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.
 • Beskrivningen av etikett 151010 Handläggare, övergripande verksamhet har justerats.
 • Rehabiliteringsassistenter klassificeras med antingen etikett 301012 Arbetsterapibiträde eller 301013 Fysioterapiassistent, beroende på arbetsuppgifternas inriktning.
 • Socialpedagoger inom skolverksamhet klassificeras med etikett 351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog.
 • Etikett 104011 Rektor har fått ett nytt etikettnamn, Rektor (skola). Detta påverkar inte klassificeringen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Sophia Olofsson, Örjan Lutz, Bodil Umegård, Vincent Paciello Lundvall, Annica Isacsson och Benny Lindroos
 • Löpnummer/utgåva
  19:47
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Statistik
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  19/01234