Publicerad: 28 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 28 mars 2019 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2019-04-01.

Tillägg och ändringar av avtalet HÖK T har skett med anledning av att avtalet från och med 2019-04-01 även ska gälla för arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuterna har tidigare omfattats av Huvudöverenskommelse OFR Hälso- och Sjukvård. Vidare har Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphört som enskild arbetstagarorganisation och istället uppgått i Saco-förbundet SRAT. Avtalet har också tillförts notering om arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15.

Parterna träffade den 28 mars 2019 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2019-04-01. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

Tillägg och ändringar av avtalet HÖK T har skett med anledning av att avtalet från och med 2019-04-01 även ska gälla för arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna. Fysioterapeuterna har tidigare omfattats av Huvudöverenskommelse OFR Hälso- och Sjukvård som omfattade Vårdförbundet och Fysioterapeuterna.

Vidare har Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphört som enskild arbetstagarorganisation och istället uppgått i Saco-förbundet SRAT tillika medlem i förhandlingskartellen AkademikerAlliansen och tecknar därför inte HÖK som ett självständigt förbund.

Det tidigare Saco-förbundet tillika tidigare medlemmen i AkademikerAlliansen Sveriges Fartygsbefälsförening upphörde för ett antal år sedan som enskild arbetstagarorganisation för att istället uppgå i arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen. Detta noterades i cirkulär 2012:32. Sjöbefälsföreningen är numera medlem i förhandlingskartellen AkademikerAlliansen och tillförs förteckningen över till AkademikerAlliansen ingående förbund.

Rekommendation till beslut

De överenskomna ändringarna i tillsvidareavtalet HÖK T tillförs gällande lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK. Beslut om detta fordras därför inte utöver vad som nedan framförs kring berörda arbetstagarorganisationer:

Fysioterapeuterna

 • Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (LOK) enligt HÖK OFR Hälso- och sjukvård med Fysioterapeuterna upphör därmed att gälla.
 • En ny LOK enligt HÖK T med AkademikerAlliansen behöver därmed tecknas med Fysioterapeuterna för att HÖK T med AkademikerAlliansen ska gälla för arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna och deras medlemmar.

Saco-förbundet Trafik och Järnväg och SRAT

 • Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (LOK) med Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphör därmed att gälla.
 • En ny LOK enligt HÖK T med AkademikerAlliansen behöver därmed tecknas med arbetstagarorganisationen SRAT för att HÖK T med AkademikerAlliansen ska gälla för arbetstagarorganisationen där en LOK tidigare endast funnits med Saco-förbundet Trafik och Järnväg men ej med SRAT.

Sjöbefälsföreningen

 • En ny LOK enligt HÖK T med AkademikerAlliansen behöver därmed tecknas med arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen för att HÖK T med AkademikerAlliansen ska gälla för arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen och deras medlemmar.
 • Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (LOK) med Sveriges Fartygsbefälsförening upphörde att gälla per 2012-05-01.

För befintliga LOK:ar med övriga förbund kan om så bedöms lämpligt för att öka tydligheten eller av andra skäl, till protokollet antecknas:

att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen 2019-03-28 om HÖK T i lydelse 2019-04-01.

Redogörelsetext

Kort redovisning av överenskommelsen

Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK T

Avtalet gäller fortsatt tillsvidare.
Löneavtalet är även fortsättningsvis sifferlöst.

Löneavtalet - Bilaga 1

Inga förändringar har skett i Löneavtalet.

Centrala och lokala protokollsanteckningar – Bilaga 3

Anteckningar till Löneavtal
Ändring i punkt 1, AkademikerAlliansen

Förteckning över i AkademikerAlliansen ingående förbund. De är denna gång 17 stycken vid avtalets tecknande. Förteckning över till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, tillförs skrivning om Fysioterapeuterna samt Sjöbefälsföreningen. Vidare stryks Saco-förbundet Trafik och Järnväg.

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK, Bilaga 6 och 6a

Avtalsmall för LOK uppdaterad utifrån aktuella datum.
Redan tecknade LOK enligt ÖLA 01 eller tidigare HÖK T behöver inte nytecknas.

Frågor

Frågor om innehållet kan ställas till
SKL: Vincent Paciello Lundvall och Sabina Bajraktarevic
Sobona: Peter Öhrström

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Vincent Paciello Lundvall Sabina Bajraktarevic. Sobona: Peter Öhrström
 • Löpnummer/utgåva
  19:16
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  19/00492