Publicerad: 28 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2019

I detta cirkulär presenterar vi:

 • Utfall kostnadsutjämning 2019.
 • Utfall LSS-utjämning 2019.
 • Justerad statsbidragsram 2019–2025.
 • Kommunal fastighetsavgift (endast beräkning här).
  För mer information om fastighetsavgiften se cirkulär 18:67.
 • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Jämfört med den prognos vi presenterade i cirkulär 18:64 är kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen reviderade med utfallet 2019.

Utfall kostnadsutjämning 2019

SCB har publicerat det definitiva utfallet för 2019 års kostnadsutjämning den 28 december.

Jämfört med den preliminära beräkningen i september har NPI reviderats vilket påverkar de flesta modeller. Det ger dock mindre omfördelningseffekter.

Variabeln eftersläpningseffekt i delmodellen för befolkningsförändringar är fastställd. Den höga befolkningstillväxten gör att ovanligt många kommuner uppfyller kriteriet för att få ett bidrag. 55 kommuner får ett bidrag upp till 1 591 kronor per invånare. Avgiften för övriga kommuner blir 120 kronor per invånare. Detta var drygt 60 kronor per invånare högre än i den preliminära beräkningen från september.

57 kommuner har fått ett reviderat underlag för variabeln ”Ekonomiskt bistånd längre än 6 månader”, i kostnadsutjämningens IFO-modell. Variabeln avser ekonomiskt bistånd under 2017. För de flesta handlar det om en marginell förändring, men en handfull kommuner får stora förändringar, såväl positiva som negativa.

Det kommunvisa utfallet finns på SCB:s webbplats, under Offentlig ekonomi/Finanser för den kommunala sektorn. Inga tabeller bifogas detta cirkulär.

Utfall LSS-utjämning 2019

SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämningen för år 2019. Den största delen av skillnaden mot den förra preliminära beräkningen i september beror på att folkmängden justerats per den 1 november 2018 och på indexuppräkning av kostnaderna. Några kommuner har dessutom förändrat sina uppgifter i underlaget för personalkostnadsindex enligt räkenskapssammandraget 2017 och i antalsstatistiken som också påverkar utfallet.

Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2019 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2017, genomsnittliga kostnader enligt RS 2017 samt personalkostnadsindex beräknade på 2017 års förhållanden. Dessutom räknas kostnaderna från 2017 upp med KPIF, där har en justering gjorts sedan förra prognosen.

Det kommunvisa utfallet finns på SCB:s webbplats, under Offentlig ekonomi/Finanser för den kommunala sektorn. Inga tabeller bifogas detta cirkulär.

LSS-utjämningen 2020

Vi kommer att göra en första prognos på utfallet i LSS-utjämningen för 2020, med hjälp av SCB, i april. Preliminärt utskick är 27 april. I likhet med tidigare år kommer utjämningen för de kommuner som skickat in RS 2018 senast 17 april till SCB att beräknas med de aktuella uppgifterna från RS. Ordinarie sista dag för inlämning av RS är 20 mars så kommunerna har ytterligare ca fyra veckor för insändning för att få ett bättre prognosunderlag för LSS-utjämningen. En andra prognos för utfallet för 2020 skickas ut i v. 24 (preliminärt 14 juni), när alla kommuner beräknas vara färdiga med RS för 2018.

Justerad statsbidragsram 2019–2025

Anslaget för kommunalekonomisk utjämning har justerats jämfört med cirkulär 18:64. Det beror delvis på att i såväl regeringens budgetproposition som den beslutade M/Kd-budgeten, utgår beräkningarna från det anslag 2018 som fanns i regeringens budgetproposition för 2018. Den ram som sedan fastställdes i december 2017 justerades för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting inför 2018. Kommunernas anslag minskade med 68 miljoner medan landstingens anslag ökade med 68 miljoner. Denna justering verkar inte ha kommit med i 2019 års budget.

När det gäller åren 2020 och 2021 har ramen justerats ytterligare. I M/KD:s budget framgick inte alla detaljer, utan vi fick en restpost för 2020 och 2021, okänd reform, som vi fördelade mellan kommuner och landsting. Av beslutet framgår dock att det avser två skolreformer, varför hela beloppet ska tillföras kommunerna.

Tabell 1. Fastställt anslag för kommunalekonomisk utjämning 2019 och SKL:s bedömning 2020–2021

Belopp i miljoner kronor


2019

2020

2021

Ram enligt M/KD i cirkulär 18:64

78 521

83 864

86 473

Okänt reform


–378

–822

Lovskola


350

350

En timmes uv per dag


225

900

Justering skatteväxling 2018 saknas

68

68

68

Ny ram

78 589

84 129

86 969

Källa: SCB och SKL

För 2019 innebär förändringen att regleringsposten ökar med cirka 7 kronor per invånare.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2018–2025

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 2018–2025” på webbplatsen.

Skatteunderlagsprognos

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2018–2025. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kom-munalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte.

Statsbidrag

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 18:64) beror på:

 • Utfall kostnadsutjämning 2019.
 • Utfall LSS-utjämning 2019.
 • Justerad statsbidragsram 2019–2025.
 • Kommunal fastighetsavgift, endast beräkning här, för mer information se cirkulär 18:67.

Beräkningarna bygger i övrigt på 2019 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:

 • Uppdateringsfil-18068nr8.xls
  från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

Information om tidpunkter under 2019

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten längst ner på sidan.

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Måns Norberg (kostnadsutjämningen) 08-452 77 99, Peter Sjöquist (LSS-utjämning), Mona Fridell (statsbidragsram, modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10.

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson    Måns Norberg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Måns Norberg
 • Löpnummer/utgåva
  18:68
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  8 min
 • Diarienummer
  18/05234