Publicerad: 13 november 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om följande tre överenskommelser:

 • Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK (bilaga),
 • Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK, daterad 2018-10-31 (bilaga), har tillkommit mot bakgrund av förhandlingsframställan angående tjänstepensionsavtal med bruttosamordning inkom den 4 juni 2018. I och med denna överenskommelse är förhandlingarna avslutade.

Överenskommelsen är framåtriktad, träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller tillsvidare.

Överenskommelsen i korta drag:

För berörda arbetstagare fastställs och nettofixeras kompletteringspensionen från och med den månad då arbetstagaren fyller 65 år. Därefter ska kompletteringspensionen inte påverkas av förändringar av socialförsäkringsförmån eller medförda pensionsrätter. När kompletteringspensionens nivå fastställs ska detta göras i enlighet med PA-KL eller PAK/LPAK samt Tillämpningsanvisningar 02 och 04. Samordning ska endast ske med 70 procent av inkomstpensionen. Samordning ska inte ske med premiepension. Den vid 65 år fastställda och nettofixerade kompletteringspensionsnivån räknas årligen upp i takt med inkomstbasbeloppets förändring från och med året efter det kalenderår då utbetalning påbörjats.

Överenskommelsen innehåller även regler för beräkning vid förtida respektive uppskjutet uttag.

Överenskommelsen begränsar inte möjligheten till omräkning av pensionsunderlaget enligt den så kallade karriärbestämmelsen i PA-KL förhandlingsprotokoll 1984-11-15, § 4 punkt 6 samt Överenskommelse om ändrad förhandlingsordning vid förhandling om omräkning av pension enligt PA-KL, undertecknad 2017-04-27 (bilaga).

Inte heller påverkas tillämpning av Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL enligt förhandlingsprotokoll daterat 2017-04-27 (bilaga) fram till dess att kompletteringspensionen fastställts och nettofixerats.

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL

Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL, som träffades 2017-04-27 (bilaga), innebar att garantinivån i PA-KL höjdes från 100 kronor till 1200 kronor. Med Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (bilaga), daterad 2018-10-31, ändras lydelsen så att den höjda garantinivån inte ska minskas med medförd pensionsrätt (livränta eller fribrev). Vidare förtydligas att ålderspension för berörda individer alltid ska utbetalas med minst motsvarande i var tid gällande garantinivå (§ 2 andra och fjärde stycket).

Förändringarna är framåtriktade och träder i kraft från och med den 1 januari 2019 och gäller tillsvidare. Inga retroaktiva omräkningar ska göras för tid före den 1 januari 2019.

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK (PÖK 18)

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK, daterad 2018-10-31 (bilaga), innebär att vissa förtydliganden införts i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga) som parterna träffade den 21 juni 2018.

Förändringarna är framåtriktade och träder i kraft från och med den 1 januari 2019 och gäller tillsvidare.

Rekommendation om tillämpning för förtroendevalda

Vad gäller tidigare förtroendevalda, födda före 1937 samt födda 1938 till 1953, med bruttopensionsvillkor som tillämpats i enlighet med friläggningsbestämmelserna i PÖK 02 rekommenderar SKL förbundets medlemmar att se positivt på begäran om tillämpning som kan anses motsvara Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga), Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga), samt Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension (bilaga). Medlemmarna rekommenderas att kontakta sin pensionsadministratör innan sådant beslut fattas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Ossian Wennström och Victoria Bergner
 • Löpnummer/utgåva
  18:42
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  7 min
 • Diarienummer
  18/04997