Publicerad: 15 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Plan för återgång i arbete – Lag fr.o.m. 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare, enligt 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB), skyldiga att ta fram en plan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Planen behöver endast skickas in till Försäkringskassan om de begär det. Arbetsgivaren är skyldig att ta fram en plan, kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen.

Försäkringskassan har tillsammans med arbetsgivarorganisationerna tagit fram en mall för en plan för återgång i arbete. Mallen finns på Försäkringskassans hemsida.

Syftet med planen

Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete. Planen ska i den utsträckning det är möjligt upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering (30 kap. 7 § SFB).

Planen kan också vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden. Försäkringskassan kan vid behov begära in planen i enlighet med 110 kap. 14 och 31 § SFB. Försäkringskassan ska säkerställa att planen håller god kvalitet och att planerade åtgärder genomförs. Om en plan håller låg kvalitet och åtgärder vid upprepade tillfällen inte genomförs kan Försäkringskassan anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Form för planen

Det finns inget formkrav för planen. Arbetsgivare kan använda befintlig rehabiliteringsplan/handlingsplan, förutsatt att tillräcklig information om planering för arbetstagarens återgång i arbete framgår i den planen. Om man som arbetsgivare är osäker på om den plan verksamheten brukar använda är tillräcklig är det lämpligt att antingen använda den mall för planen som tillhandahålls på Försäkringskassans hemsida, eller stämma av innehållet i den egna planen med Försäkringskassans mall för plan.

När ska en plan upprättas?

Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, så ska arbetsgivaren ta fram en plan för återgång i arbete. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Utifrån arbetstagarens läkarintyg ska arbetsgivaren göra ett antagande om när arbetstagaren kan komma tillbaka i ordinarie arbete. Om det inte är möjligt så kan arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren göra ett antagande om när denne kan börja arbeta.

Om arbetsgivaren gör ett antagande att arbetstagaren kommer återgå helt i arbete inom 60 dagar så behöver arbetsgivaren inte ta fram någon plan utan istället dokumentera skälen för ställningstagandet.

Situationer som inte kräver en fullständig plan

Om arbetstagaren förväntas kunna återgå helt i arbete inom 60 dagar, så behöver arbetsgivaren istället bara dokumentera sitt ställningstagande. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan börja arbeta inom 60 dagar, så ska arbetsgivaren ta fram en plan så snart som möjligt.

Om arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser och oavsett sjukskrivningens längd, så behöver arbetsgivaren bara dokumentera skälen till det. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan återgå i arbete utan insatser, så ska arbetsgivaren ta fram en plan så snart som möjligt.

Om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att återgång i arbete inte är möjligt, inte ens med rehabiliterande åtgärder, så behöver arbetsgivaren inte ta fram en plan utan istället dokumentera sitt ställningstagande. Om arbetsgivaren är tveksam eller om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt kan återgå i arbete, så ska arbetsgivaren ta fram en plan så snart som möjligt.

Om arbetstagarens hälsotillstånd för tillfället innebär att hen inte kan delta i planeringen får planen vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. Arbetsgivaren behöver då bara dokumentera sitt ställningstagande.

Frågor

Frågor om detta cirkulär besvaras av förhandlare Tina Eriksson:
Telefon: 08-452 77 27
E-post: tina.eriksson@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarfrågor
Niclas Lindahl
Tina Eriksson

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

  • Författare
    Tina Eriksson
  • Löpnummer/utgåva
    18:28
  • Uppskattad lästid
    5 min