Publicerad: 23 mars 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 12:10.

Överenskommelse om TRAKT T, vilket ersätter TRAKT 04

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, har överenskommelse om TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår i TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.

I och med överenskommelsen upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.

Kort redovisning avseende ändringar och tillägg

 • Avtalet gäller tillsvidare och ersätter TRAKT 04 och eventuella andra lokala överenskommelser som har slutits med stöd av TRAKT 04.
 • Viss redigering har genomförts i avtalet. Förändringarna innebär inte någon materiell förändring.
 • Ändring har gjorts för att åstadkomma en automatisk följsamhet till framtida förändringar av Skatteverkets schablonbelopp. Detta innebär att beloppen i framtiden kan förändras utan att förhandlingar avseende TRAKT T behöver upptas. SKL kommer att informera om framtida förändringar av beloppen.
 • Med avtalet följer information om gällande belopp fr.o.m. 2018-01-01. Informationen är formellt sett inte en del av avtalet.
 • De centrala parterna är överens om att uppta förhandlingar om reglerna i gällande regelverk avseende traktamentsbelopp ändras.

Rekommendation till beslut

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting/region, eller kommunalförbund att anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning som framgår av bilaga 1. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till arbetstagarorganisation som begär det.

För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta träffas härmed lokalt kollektivavtal TRAKT T.

Frågor

Frågor om innehållet kan ställas till SKL: Johannes Isaksson och Carina Rajala.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Johannes Isaksson, Carina Rajala
 • Löpnummer/utgåva
  18:10
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  18/01313