Publicerad: 28 februari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 23 februari 2018 en överenskommelse om ändringar av Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.

Nedan följer en sammanfattning av ändringar och tillägg utifrån överenskommelsen.

Innehåll i SÖK T

 • Avtalet löper tillsvidare och gäller från och med 2018-02-28.
 • Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid av sex kalendermånader.
 • Avtalet ersätter samtliga tidigare mellan centrala parter gällande överenskommelser om statistik.

AID ersätter fr.o.m. 2018-02-28 AID per 2015. AID per 2018 ska tillämpas i den partsgemensamma statistikinsamlingen från och med november 2018.

Kommuners lokala befattningsbenämningskod respektive lokala befattningsbenämningskoder i landsting/regioner berörs inte.

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till i första hand centrala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

AID ska användas som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta oberoende av personalorganisationstillhörighet.

Handboken för kodning av AID och olika typer av ansvarskoder

Handboken för kodning av AID anger bärande principer för hur AID fungerar. Vidare innehåller handboken information om olika typer av ansvarskoder som används i kombination med etiketter för övergripande arbetsområden.

Som en del av revideringen av AID genomförs en omarbetning av handboken för att förenkla arbetet med kodning av AID.

Parternas intention är att användandet av ansvarskod F ska öka och att ansvarskod F och L ska kunna användas i den partsgemensamma statistiken för centrala jämförelser i likhet med ansvarskoderna A, B och C.

Ett arbete pågår med att se över hur definitionerna och texterna för ansvarskod F och L kan förbättras.

Sammanfattning av ändringar av AID, etikettlistan

AID per 2015 bestod av 209 stycken etiketter för större övergripande arbetsområden.

I AID per 2018 finns nu 225 etiketter för övergripande arbetsområden. Totalt rör det sig om 82 ändringar i etikettlistan varav 57 av mer omfattande karaktär inklusive borttagningar, nya etiketter och förflyttningar av etiketter.

Majoriteten av ändringarna berör främst kommuner.

Frågor med anledning av ändringar i SÖK T respektive AID

Frågor med anledning av ändringar i SÖK T respektive AID besvaras i första hand av Sophia Olofsson, Benny Lindroos och Annica Isacsson på SKL och John Nilsson på Pacta.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Eva von Schéele
 • Löpnummer/utgåva
  18:6
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  18/00984