Publicerad: 9 maj 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information om överenskommelse om Särskild AGS- KL-förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om att utmönstra Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 avseende sjuklön ur AB och ersätta den med en försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).
SKL och Pacta har nu kommit överens med samtliga motparter om hur försäkringslösningen ska se ut. AGS-KL tillförs en ny förmån, Särskild AGS-KL-förmån. Den motsvarar i stort innehållet i AB § 28 mom. 9 men med vissa anpassningar till försäkringsmiljön.

Bestämmelsen i § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och ersätts av Särskild AGS-KL-förmån från och med 1 juni 2018. Dessa ärenden kommer då att hanteras av AFA Försäkring. Medarbetaren anmäler ärendet till AFA för rätt till förmån, på motsvarande sätt som för övriga försäkringar.

Nuvarande regler i AB gäller tom 31 maj 2018. Det finns övergångsregler för ärenden som löper över månadsskiftet maj/juni. Det som avgör om det är AB § 28 mom. 9 eller Särskild AGS-KL-förmån som ska tillämpas är den dag från och med vilken Försäkringskassan beslutar att inte utge sjukpenning. Det är inte datumet på Försäkringskassans brev om beslut som avses utan den faktiska dagen från och med vilken sjukpenning inte utges. För ärenden då sådan dag infaller 31 maj 2018 eller tidigare tillämpas AB:s regler för hela ersättningsperioden även sådan tid som inträffar efter 31 maj 2018. Då sådan dag infaller 1 juni 2018 eller senare tillämpas Särskild AGS-KL-förmån. Det betyder exempelvis att för det fall Försäkringskassan den 15 maj 2018 lämnar besked om att sjukpenning inte ska utges fr o m den 15 juni 2018, så ska Särskild AGS-KL-förmån tillämpas. Anmälan om försäkringsfall till AFA Försäkring kan dock inte göras i förskott utan tidigast från och med den dagen sjukpenning inte utges d.v.s. i det här fallet tidigast den 15 juni 2018.

Till följd av övergången kommer vissa följdändringar att göras i AB § 28. SKL och Pacta återkommer med information om det.

Överenskommelse har också träffats om att Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL ska ändras så att avgiftsbefrielse kan utges i den utsträckning som arbetstagare erhåller Särskild AGS-KL-förmån enligt AGS-KL. Det innebär att avgiftsbefrielsen beräknas utifrån vad som utbetalats i form av Särskild AGS-KL-förmån.

Närmare information om försäkringens bestämmelser och hur man anmäler Särskild AGS-KL-förmån kommer att finnas på AFA Försäkrings hemsida inför ikraftträdandet den 1 juni 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Annika Bjursell, Ossian Wennström, Erik Lardenäs
 • Löpnummer/utgåva
  18:9
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  6 min
 • Diarienummer
  18/01311