Publicerad: 9 februari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information om extratjänster


Bakgrund

År 2015 fattade regeringen beslut om att tillskapa så kallade extratjänster.

De personer som avsågs kunna anställas på extratjänster var ursprungligen:

 • Långtidsarbetslösa. I detta sammanhang avses den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
 • Nyanlända som 1) har eller har haft en etableringsplan, och/eller 2) inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Regeringen pekade inledningsvis ut ett begränsat antal verksamheter där extratjänster skulle kunna förekomma, men har senare öppnat upp för fler verksamheter.

I dag kan extratjänster tillämpas inom:

 • Hälso- och sjukvård, skola, barnomsorg, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg där verksamheten är icke vinstdrivande.
 • Kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.
 • Kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten utan kostnad eller till låg avgift. Verksamheten får inte finansieras främst genom kommersiella intäkter.
 • Ideella idrottsföreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar, registrerade trossamfund, ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga.

Då antalet anställda i mitten av 2016 inte uppgick till några större volymer bjöd Arbetsmarknadsdepartementet in Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet till en dialog för att informera sig om parternas syn på extratjänster.

Kort därefter träffade parterna en principöverenskommelse avseende extratjänster.

Lokal överenskommelse

Principöverenskommelsen ger lokala parter möjlighet att träffa lokal överenskommelse om extratjänster.

De centrala parterna slog fast att det befintliga avtalet Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, ska tillämpas för extratjänster.

Genom en BEA-anställning ska arbetstagaren ges möjligheter att utveckla sina färdigheter och ges uppgifter som stimulerar, utmanar och stärker arbetstagarens förutsättningar att kunna söka och få ett reguljärt arbete inom befintlig verksamhet eller hos annan huvudman, alternativt gå vidare till studier.

I övrigt lämnade de centrala parterna över till de lokala parterna att i lokal överenskommelse enas om i vilka verksamheter som extratjänster ska tillämpas, extratjänsternas omfattning och hur handledarskapet ska se ut. Det finns också möjlighet att överenskomma om lönenivån.

Handledning

Handledare ska utses. Handledaren ska ha goda förutsättningar att fungera som mentor/handledare. Det kan bland annat avse att handledaren har handledararutbildning, har god verksamhetskännedom och har god pedagogisk förmåga. Det är viktigt att tid avsätts för handledaruppdraget, så att handledaren finns tillgänglig för sitt uppdrag. Arbetsgivaren utser handledaren. Det är inte nödvändigt att handledaren har den anställning som extratjänsten syftar till.

Som stöd till de medarbetare som ska fungera som handledare är SKL och Kommunal överens om att den webbaserade handledarutbildning som har utarbetats av YA-delegationen (YA står för yrkesintroduktionsanställning) kan vara lämplig.

Den webbaserade handledarutbildningen är tydlig och lätt att använda. Utbildningen innehåller olika moment som kan vara behjälpliga, helt eller delvis beroende på vem som ska handledas. Utbildningen är dock inte framtagen specifikt för extratjänster. Den har till viss del fokus på lärande för yrket, varför de olika momenten eventuellt kan behöva kompletteras med stöd i handledning för individer som står långt från arbetsmarknaden eller som inte har tidigare erfarenhet av svensk arbetsmarknad.

YA-delegationens handledarutbildning

Övriga fackliga organisationer

Det är framförallt inom Kommunals arbetsområde som extratjänster aktualiserats. Det finns ingen principöverenskommelse med övriga fackliga organisationer. Detta hindrar dock inte att extratjänster tillämpas inom annat fackligt område. Även andra fackliga organisationer kan således bjudas in till dialog kring extratjänster. Något krav på lokal överenskommelse kring extratjänster med övriga fackliga organisationer finns inte.

Delfinansiering

Via arbetsförmedlingen subventioneras lönekostnaden för den anställde, vilket innebär att arbetsgivaren som mest kan få 1213 kronor per arbetad dag. Vid deltidsanställning minskas ersättningen i förhållande till arbetstiden. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semester­lön och lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Den del av lönekostnaden som utgör arbetsgivaravgift utöver den lagstadgade delfinansieras inte.

Ett handledarbidrag på 150 kronor per arbetsdag utges under de tre första månaderna. Därefter utges 115 kronor per arbetsdag för att hjälpa och handleda den anställde på arbetsplatsen.

Ersättning utges via arbetsförmedlingen under 12 månader. Arbetsförmedlingen kan sedan förlänga extratjänsten med ytterligare 12 månader om det bedöms att det skulle vara bra för den anställde. Vid kor­tare anställningar får arbetsgiven ersättning så länge anställ­ningen pågår.

Antal anställda på extratjänst

I december 2017 var 11 245 personer anställda på extratjänst.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Phia Moberg
 • Löpnummer/utgåva
  18:4
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  18/00846