Publicerad: 19 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar en serie för konsumentprisindex (KPI), som visar prisutvecklingen med 1980 som basår.

Vid tecknande av nya hyresavtal för lokaler, där avtalstid och förlängningstid är minst tre år, kan indexserien med 1980 som basår tillämpas. Hyreskontrakt för lokaler, som är tecknade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal (artikelnummer 271 135 senast uppdaterad januari 2015), ger hyresvärden rätt att, utan uppsägning av kontraktet, justera hyran i förhållande till förändring av konsument-prisindex.

För avtalsförhållanden reglerade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal, avrundas den procentuella uppräkningen av hyresnivån till hela procenttal. De kommuner och landsting, som har använt hyreskontaktsblanketten för lokaler, kan från och med den 1 januari 2019 beräkna hyreshöjningen baserat på de förändringar av KPI som framgår av tabell 1.

Indexklausul

Indexklausul (ur avtalsblanketten Hyreskontrakt för lokaler (art.nr. 271 135))

Den på omstående sida angivna bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad angivet år (=bastalet) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, justeras hyran med samma procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpning av index ska omräkning av hyran göras med hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmaste hela tal. Hyran avrundas på samma sätt till heltal kronor. Hyresbeloppet ska aldrig sättas lägre än bashyran.

Hyresändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Indextalet för oktober månad 2018 är 330,72 i serien med 1980 som basår.

Indextalet för oktober 2017 var 323,38. Detta innebär en förändring av KPI med +2,27 procent under perioden oktober 2017 till oktober 2018 ((330,72-323,38 ) / 323,38 = +2,27 procent).

Hyresjusteringen för hyresförhållanden reglerade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett baserat på KPI avrundas till två procent (+ 2 %).

Vi vill även passa på att förtydliga att Fastighetsägarna Sverige använder en annan indexklausul. Information om detta ges av Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna

Statistiska Centralbyrån och konsumentprisindex

Statistiska Centralbyrån, SCB, presenterar förändringar av KPI varje månad. På www.scb.se kan du se månadsutvecklingen för samtliga månader och år sedan 1980 (se även tabell 1 och 2 i detta cirkulär) samt få mer information om metoden och datum för kommande publiceringar.

Om du har mer ingående frågor om KPI kan du kontakta SCB på tfn 010-479 50 00 eller läsa mer på deras webbplats.

Hyreskontrakt

Blanketter för hyreskontrakt med indexklausul för lokaler finns att beställa från:

SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor

Upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av:

Helén Örtegren
tfn 08‑452 75 88
e-post helen.ortegren@skl.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Helén Örtegren
 • Löpnummer/utgåva
  18:49
 • Ämnen
  Fastigheter
 • Uppskattad lästid
  7 min
 • Diarienummer
  18/05072